Jaarlijks worden er bij verzekeraars 65.000 nieuwe letselschadezaken in behandeling genomen. Een groot deel van die zaken wordt binnen twee jaar afgewikkeld. Maar ongeveer 10% van de zaken niet. Na twee jaar wordt gesproken van een ‘langlopende letselschadezaak’. Wat zijn de oorzaken voor die langlopende zaken?

Door mr. Isabelle Zwart

Ernstig letsel
Als eerste kan de lange duur te maken hebben met het feit dat sprake is van ernstig letsel. Ernstig letsel brengt over het algemeen een lange hersteltijd met zich mee. Het is pas verantwoord om de zaak af te wikkelen als sprake is van een medische eindsituatie. Over het algemeen wordt aangenomen dat daarvan niet eerder dan na twee jaar sprake kan zijn. Op dat moment kunnen de ongevalsgevolgen in kaart worden gebracht door een onafhankelijke medisch deskundige, en kan de (toekomstige) schade berekend worden door een rekenkundige. Het traject om tot een goede en verantwoorde afwikkeling van de schade te komen duurt daarom lang.

Trage verzekeraar 
Een andere oorzaak voor langlopende letselschadedossiers is gelegen bij de verzekeraar. Er kan vertraging ontstaan door discussies over aansprakelijkheid, het opgelopen letsel of de schade die daaruit voortvloeit. Het komt ook regelmatig voor dat een verzekeraar pas na maanden op berichten van de advocaat reageert. Dat zou te maken kunnen hebben met een gebrek aan deskundige medewerkers. 

Aandacht voor langlopende letselschadezaken
Vanuit de media, politiek en het Verbond van Verzekeraars is er aandacht voor langlopende letselschadezaken. 

Het tv-programma Radar heeft het afgelopen jaar aandacht besteed aan problemen in letselschadezaken. Door Radar is ook een eigen onderzoek gedaan naar afhandeling van letselschadezaken, omdat zij veel signalen kregen dat verzekeraars zich niet aan de Gedragscode Behandeling Letselschade houden. 
In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt door De Letselschade Raad nu onderzoek gedaan naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken. In eerste instantie zou het onderzoek in de zomer van 2019 klaar zijn, maar het onderzoek liep vertraging op. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2020 verwacht. 

Het Verbond van Verzekeraars wil zich in 2020 richten op een verbetering van de doorlooptijd van langlopende letselschadezaken, en de normering en standaardisering van letselschade. De uitkomst van het onderzoek van De Letselschade Raad kan daarvoor de nodige aanknopingspunten bieden.   

Tot slot 
Slachtoffers van letselschade hebben geen idee hoe lang de letselschadezaak gaat duren waarin ze zijn beland. Dat weet de advocaat op voorhand ook niet. Het leven van het letselschadeslachtoffer staat in het teken van herstel. Het belangrijkste is dat het slachtoffer zo snel mogelijk weer de oude is en het leven weer op kan pakken. 

Wij als letselschadeadvocaat van Beer advocaten helpen slachtoffers door het contact met de verzekeraar over te nemen, de schade te begroten, voorschotten op de schadevergoeding te vragen, en deskundigen in te schakelen die hen kunnen begeleiden bij het herstel en de schade in kaart kunnen brengen. Binnen die taken doen we ons uiterste best om de dossierbehandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen en het slachtoffer aan de hand van een helder plan van aanpak met tijdpad, zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het verloop van de zaak.

(Bron: Beer advocaten)