In 2023 is ruim twaalf miljoen euro toegekend aan 522 mensen die zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben gemeld. De meeste asbestslachtoffers komen uit de regio’s Zuid-Limburg, Rijnmond, IJmond, Zeeland en Twente. Onder hen zijn relatief veel (voormalige) timmerlieden, monteurs, machinebankwerkers, elektromonteurs, isoleerders, lassers, mijnwerkers en mensen uit de scheepsbouw. Ook is er een groep mensen die de ziekte door de blootstelling aan asbest in de leefomgeving en het milieu heeft opgelopen.

Een deel van de bemiddelingen is niet succesvol. Hierbij kan het dienstverband niet aantoonbaar worden gemaakt, of wordt de blootstelling aan asbest betwist. Grootste struikelblok is de wettelijke verjaringstermijn voor asbestzaken van dertig jaar.

Dit betekent dat een werkgever zich erop kan beroepen dat de vordering is verjaard wanneer de laatste blootstelling aan asbest meer dan dertig jaar geleden heeft plaatsgevonden. Veel slachtoffers worden pas tientallen jaren na de blootstelling ziek. Daardoor geldt voor de meeste slachtoffers dat de vordering is verjaard voordat de schade aan het licht komt. In 2004 is deze verjaringstermijn voor nieuwe gevallen buiten werking gesteld. Maar omdat de wijziging geen terugwerkende kracht heeft, geldt deze niet voor asbestslachtoffers die vóór 2004 aan asbest zijn blootgesteld. Het gros van de slachtoffers is blootgesteld vóór 1993, de datum dat in Nederland het asbestverbod van kracht werd.

De bij het IAS betrokken convenantpartijen, waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars, hebben in 2022 afgesproken dat in asbestzaken geen beroep meer wordt gedaan op verjaring. Deze afspraak is echter niet bindend voor werkgevers die niet bij genoemde werkgeverskoepels zijn aangesloten. Het IAS streeft naar een wijziging van de wettelijke verjaringsregeling, waarmee geen enkel asbestslachtoffer meer wordt geconfronteerd met de verjaring bij het verkrijgen van een schadevergoeding. In 2023 heeft hierover meermaals overleg plaatsgevonden met de Minister van Rechtsbescherming. Dit heeft nog niet geresulteerd in de afschaffing van de verjaring voor mensen die vóór 2004 aan asbest zijn blootgesteld.