Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten een commissie in te stellen die zal adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het instellen van een commissie is de reactie op één van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6, die werkte in opdracht van het College van burgemeester en wethouders Tilburg. De aanbevelingen voor het rijk hebben naast het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen ook betrekking op meer kennisdeling en het versterken van de handhaving. Staatssecretaris Van Ark reageert op het rapport vanuit haar verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandighedenbeleid.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Ik vind de situatie in Tilburg ernstig. Werken met een gevaarlijke stof mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of gezondheid van werkenden. Door een duidelijk kader te bieden voor het handelen van werkgevers en door het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW verder te intensiveren, wil ik bijdragen aan het veilig werken met gevaarlijke stoffen en het naleven van de wet- en regelgeving.”

Handhaving
Op het terrein van handhaving zal de Inspectie haar toezicht op gevaarlijke stoffen waaronder kankerverwekkende stoffen zoals Chroom-6, intensiveren. Hiervoor is vorig jaar een bedrag van 4,5 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat het hebben van een goede en actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) cruciaal is bij het bepalen van een noodzakelijke bescherming van werknemers, zet Van Ark in op meer toezicht en hogere boetes bij het ontbreken van een RI&E. De boete voor bedrijven die niet over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschikken wordt verhoogd tot maximaal € 4.500.

Preventie
Via het programma Preventie Beroepsziekten worden werkgevers ondersteund in hun aanpak bij het werken met gevaarlijke stoffen. Gerichte informatie hierover staat op het Arboportaal. Ook is informatie te vinden op de website van het RIVM. Daarnaast heeft TNO recent de Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen opgesteld. Deze komt beschikbaar in de Toolbox voor bedrijven van het programma Beroepsziekten op het Arboportaal. In 2019 wordt de bewustwordingscampagne voortgezet met speciale aandacht voor Chroom-6.