Al een aantal jaar neemt het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland flink toe. Het vooruitzicht van vrijheid, flexibiliteit en ondernemerschap is voor veel mensen erg aantrekkelijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook risico’s verbonden aan zelf ondernemen. Zo blijkt in letselschadekwesties verhaal van schade in het verkeer tijdens ‘werktijd’ lastig te zijn.

Door mr. Rob van der Steen

Een zelfstandige ondernemer die voor een opdrachtgever werkt, geniet bij een ongeval tijdens het werk lang niet altijd dezelfde juridische bescherming als de eigen werknemer van die opdrachtgever. Echter, recent heeft de rechter voor het eerst overwogen dat verhaal van letselschade door een zelfstandige op zijn opdrachtgever als gevolg van een verkeersongeval een mogelijkheid is.

Letselschade op de werkvloer
Vandaag de dag voelt het onrechtvaardig als een werkgever aansprakelijk is voor een ongeval op de werkvloer voor zijn werknemer, maar niet voor een zelfstandige die hij heeft ingeschakeld voor soortgelijke werkzaamheden. De wetgever heeft daarom de werknemer en de door hem ingeschakelde zelfstandige ondernemer dezelfde rechtsbescherming gegeven. Volgens de wet is degene die in uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De aard van de overeenkomst (overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst) is dus niet bepalend of verhaal van letselschade mogelijk is.

Letselschade door verkeersdeelname
Als echter verkeersdeelname de reden is voor het ontstaan van letselschade, bevindt de zelfstandige ondernemer zich tot heden in een beduidend slechtere positie dan een werknemer die in loondienst werkt. In het kader van goed werkgeverschap heeft de werkgever een verplichting een behoorlijke verzekering af te sluiten voor het geval een werknemer tijdens verkeersdeelname voor werkzaamheden letselschade oploopt. De opdrachtgever heeft tot heden niet een dergelijke verplichting jegens een zelfstandige ondernemer. In beginsel betekent dit dat een zelfstandig ondernemer die vanwege een opdracht in het verkeer een ongeval krijgt, eventuele letselschade niet op zijn opdrachtgever kan verhalen met alle gevolgen van dien.

Recente ontwikkeling
Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter voor het eerst overwogen dat het ook voor de zelfstandige mogelijk zou moeten zijn een beroep te doen op de aanwezigheid van een behoorlijke verzekering aan de zijde van opdrachtgever. Het beginsel van redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat op de opdrachtgever een verzekeringsplicht rust, die vergelijkbaar is met de verzekeringsplicht van een werkgever jegens zijn werknemer. Van wezenlijk belang is wel dat de zelfstandige ondernemer die werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van zijn opdrachtgever zich in een vergelijkbare positie bevindt als een werknemer van het bedrijf van die opdrachtgever. De zelfstandige ondernemer zal dus soortgelijke werkzaamheden moeten uitvoeren als de werknemer in loondienst en in een zelfde  gezagsverhouding moeten staan met zijn opdrachtgever.

(Bron: MannaertsAppels Advocaten)