In de bouw vinden nog steeds veel ongevallen plaats, ondanks dat wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten bestaan om de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden te vergroten. Een aantal grote branchepartijen heeft daarom de handen ineengeslagen om gezamenlijk het veiligheidsniveau verder te verhogen. Het veiligheidsgedrag en -bewustzijn gaat vanaf 1 januari 2022 sterk meewegen in een aanbesteding of in het contract. De NEN Veiligheidsladder gaat gelden als verplicht instrument om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen organisaties te meten en te bevorderen.

De Veiligheidsladder ziet erop toe dat houding en gedrag ten aanzien van veiligheid geborgd is en bevorderd wordt. Om een trede op de ladder te behalen, wordt bij bedrijven de veiligheidscultuur gemeten volgens vastgestelde indicatoren en afspraken. Er wordt gekeken naar onder andere opleidingen, incidenten melden, leren van en opvolging van incidenten, aanspreken en aangesproken worden, communicatie en leiderschap. De Veiligheidsladder geeft een indicatie van de volwassenheid van de veiligheidscultuur in een organisatie. Die indicatie is van belang bij het inschrijven voor opdrachten en aanbestedingen.

Er is een Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen opgesteld die beschrijft hoe de Veiligheidsladder wordt toegepast. De Handreiking is voor zowel publieke en private opdrachtgevers als opdrachtnemers, zoals hoofdaannemers, onderaannemers en leveranciers van architecten- en ingenieursdiensten. Een opdrachtnemer kan tegelijk opdrachtgever zijn, zoals een hoofdaannemer dat is voor een onderaannemer.

Bedrijven dienen hun veiligheidscompliance aan te tonen door een auditcyclus te volgen van een certificerende instelling. Bedrijven tot 5 personen (dus ook ZZP-ers) zijn daarvan vrijgesteld. Voor deze bedrijven gelden weliswaar dezelfde eisen aan houding en gedrag, maar zij hoeven dat niet aan te tonen met een certificaat. De organisatie die deze ZZP-ers en bedrijven inschakelt, wordt geacht toezicht te houden op veilig gedrag van deze partijen.

(Bron: Aboma)