In zijn blog rekent Arjan Loonstra af met het zogenaamde ‘pragmatisch schaderegelen’, omdat het kan leiden tot handjeklap in de letselschadepraktijk. Hij introduceert de term ‘functioneel schaderegelen’, wat betekent: doelmatig en niet onnodig complex. Zo kan een schade vlot, maar met behoud van vakmanschap, worden geregeld, aldus Loonstra.

Door Arjan Loonstra

Laat ik met de deur in huis vallen: pragmatiek is in mijn ogen het “virus” van de letselschadebranche! In de afgelopen jaren komen wij in de letselschadedossiers die wij in het kader van audits beoordelen steeds vaker de zin tegen: “wij stellen voor de zaak pragmatisch te regelen.”

De term ‘pragmatisch’ heeft een jaar of 10/15 geleden zijn intrede gedaan in de branche. Toen werd er – vermoedelijk – mee bedoeld: laten we proberen zonder te veel inhoudelijke discussie tot een afspraak te komen over de (financiële) afwikkeling van dit dossier. Met als doel, er vanuit gaande dat iedereen goede bedoelingen heeft, de schaderegeling niet onnodig complex te maken en transactiekosten te besparen door bijvoorbeeld geen aanvullend medisch traject op te starten of juridisch inhoudelijke discussie te voeren die vermoedelijk niet tot andere uitkomsten zal leiden.

Jaren geleden zei een doorgewinterde letselschade specialist al tegen me dat de term ‘pragmatisch regelen’ verbannen zou moeten worden. Toen was ik het niet erg met hem eens, maar in de afgelopen jaren ben ik van mening veranderd.

Mijn gevoel is dat de pragmatiek te veel de overhand heeft gekregen en ook in zaken wordt toegepast waarin het slachtoffer juist recht heeft op een goede vakinhoudelijke behandeling. Is pragmatiek dan niet rechtvaardig? Of niet vakinhoudelijk? Volgens de oorspronkelijke definitie misschien wel, maar wij zien in de praktijk dat pragmatiek een heel breed begrip is geworden en daarmee het vakmanschap uitholt. Het regelen verwordt snel tot handjeklap in plaats van een behandeling waarmee het slachtoffer daadwerkelijk is geholpen. Bijvoorbeeld een herstelgericht traject.  

Mijn pleidooi is niet de pragmatiek volledig los te laten. Soms is het gewoon slimmer en veel belangrijker nog, meer in het belang van het slachtoffer om de behandeling niet onnodig complex te maken. Bij mij komt dan de term ‘functioneel’ op. Functioneel schaderegelen betekent doelmatig behandelen, zonder onnodige en vertragende stappen in het proces.

Mijn pleidooi is wel het vakmanschap meer te waarderen en vaker aan te wenden in letselzaken waarin slachtoffers dit verdienen. Een regeling op basis van een concreet, goed beargumenteerd en onderbouwd regelingsvoorstel draagt ook bij aan acceptatie en het gevoel van erkenning. Een voorbeeld hiervan is weer het minnelijk overleg. Dat verloopt ook via de weg van functioneel en adequaat schaderegelen.

We moeten afscheid nemen van de term pragmatiek. Daar waar het slachtoffer beter af is met een uitkomst op basis van collegiaal overleg zonder onnodige complexiteit, is functioneel schaderegelen een goede oplossing. In andere gevallen is vakmanschap te prevaleren boven functionaliteit. Daar heeft een slachtoffer gewoon recht op. Mijn verwachting is dat zowel belangenbehartigers als verzekeraars daar niet minder van worden. Niet in termen van doorlooptijd, tevredenheid van benadeelden/cliënten of schadelast. Sterker nog, je wordt er beter van omdat er een beroep wordt gedaan op je kennis, ervaring en oprechte betrokkenheid bij je vak.

Kortom, functioneel schaderegelen waar het kan, vakinhoudelijk waar het moet!