Nieuwe regels voor werken met gevaarlijke stoffen met invloed op voortplanting

Vandaag gaat een wetswijziging in met nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen met risico’s voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding.  De strengere regels die al langere tijd gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen, zijn nu óók van toepassing op voor…

Veel bedrijven verbieden ‘vergaderen achter het stuur’

Veel grote bedrijven verbieden het vergaderen achter het stuur. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Als er een ongeval plaatsvindt terwijl de bestuurder zat te vergaderen, kan de werkgever medeverantwoordelijk zijn, zegt advocaat Mark de Hek tegen de NOS. Vorige maand kwam de SWOV, het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, met een rapport over het…

Arbeidsinspectie legt opnieuw dwangsommen op aan bagagebedrijven: ‘Aanpak fysieke belasting op Schiphol nog onvoldoende’

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt opnieuw maatregelen op aan bagage-afhandelaren op Schiphol. 4 Bedrijven krijgen een voornemen voor een Last onder Dwangsom (vLoD). De fysieke belasting van de medewerkers bij de bagageafhandeling is nog te hoog. Dat blijkt uit inspecties van de Arbeidsinspectie in de afgelopen maanden. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar; de hoogste dwangsom…

Onderzoeksraad: Onderhoud aan intensief bereden spoornet moet en kan veiliger

Bij onderhoud aan het spoor legt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat te eenzijdig de focus op beschikbaarheid van het spoor voor het vervoer van reizigers en goederen. Dat is een verkeerde prikkel. Belangen als veilig werken, het beperken van de gevaren van nachtwerk en het leren van ongelukken krijgen daardoor onvoldoende aandacht. Dat concludeert…

‘Regels alleen maken Defensie niet veiliger, bewust omgaan met risico’s wel’

Het risicodenken bij Defensie kan zich meer ontwikkelen en ook moeten de organisatorische voorwaarden om te leren van voorvallen overal aanwezig zijn. Deze twee ontwikkelingen benoemt de Inspectie Veiligheid Defensie terugkijkend op het jaar 2023. “Bewust en gestructureerd over risico’s nadenken is belangrijk nu Defensie met een tekort aan personeel en een hoog ambitieniveau toch…

Arbeidsinspectie: Werkdruk en ongewenst gedrag op universiteiten leidt tot gezondheidsklachten en verzuim

Het is slecht gesteld met het arbeidsklimaat op onze universiteiten. Een groot deel van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel van Nederlandse universiteiten heeft last van werkdruk en ongewenst gedrag. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het probleem is al langer bekend, maar de universiteiten slagen er nog niet in om dit structureel…

ExxonMobil veroordeeld tot betalen miljoenen aan zieke oud-werknemer

Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil moet een schadevergoeding van 725 miljoen dollar (672 miljoen euro) betalen aan een voormalige werknemer die lijdt aan leukemie. Dat heeft een jury in een rechtbank in de Amerikaanse stad Philadelphia bepaald. Bij de 67-jarige oud-werknemer werd in 2019 acute myeloïde leukemie (AML) vastgesteld, wat zou zijn veroorzaakt tijdens…

TSB-regeling voor mensen met beroepsziekte is tot dusver nog geen succes: ‘pakt volkomen verkeerd uit’

Een eenmalige vergoeding omdat je met gevaarlijke stoffen hebt gewerkt en ziek bent geworden. Sinds vorig jaar geldt die regeling, hiervoor is 30 miljoen euro vrijgemaakt. Maar omdat de meeste aanvragen worden geweigerd, is pas 1 miljoen euro uitgekeerd. Slachtoffers met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte die een tegemoetkoming aanvragen omdat ze ziek…

Asbestslachtoffers ontvangen ruim twaalf miljoen financiële tegemoetkoming

In 2023 is ruim twaalf miljoen euro toegekend aan 522 mensen die zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben gemeld. De meeste asbestslachtoffers komen uit de regio’s Zuid-Limburg, Rijnmond, IJmond, Zeeland en Twente. Onder hen zijn relatief veel (voormalige) timmerlieden, monteurs, machinebankwerkers, elektromonteurs, isoleerders, lassers, mijnwerkers en mensen uit de scheepsbouw. Ook is er een…

‘Platformmedewerkers Schiphol blootgesteld aan hoge concentraties ultrafijnstof’

Platformmedewerkers op Schiphol worden dagelijks blootgesteld aan gemiddeld meer dan 100.000 ultrafijne deeltjes per cm3, dat is ruim twee keer zoveel als wat volgens de Arbeidsinspectie vanuit gezondheidskundig oogpunt gewenst is. Dat blijkt uit een omvangrijk, nog niet gepubliceerd onderzoek dat in handen is van Zembla. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstituut IRAS van de…

De invloed van arboregelgeving op de letselschadepraktijk: ‘de RI&E biedt een schat aan informatie voor de schuldvraag bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’

In de meeste langlopende letselschadezaken komen arbeidsrechtelijke vraagstukken voor. Zo kan de werknemer te maken krijgen met een loonstop, verzuimbeleid, einde dienstverband of een geschil met de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar ook in andere zin speelt het arbeidsrecht en de Arboregelgeving een belangrijke rol. Zo zijn werkgevers op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit…

Martini Ziekenhuis start polikliniek voor werkgerelateerde longaandoeningen: ‘We zien nog maar het topje van de ijsberg’

Stoflongen, bakkersastma of de duivenmelkersziekte. Miljoenen werknemers in Nederland werken dagelijks met potentieel gevaarlijke stoffen en kunnen als gevolg hiervan, een werkgerelateerde longaandoening krijgen. Het Martini Ziekenhuis startte onlangs met een polikliniek voor werkgerelateerde longaandoeningen. Doel is preventie, behandeling en vermindering van klachten, maar ook het stimuleren van herkenning en erkenning. De polikliniek heeft over…

Neuroloog over relatie tussen pesticiden en Parkinson: ‘In Frankrijk is Parkinson een erkende beroepsziekte onder wijnboeren’

Neuroloog Bas Bloem maakt zich zorgen over het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat, zegt hij in een interview met De Telegraaf. Hij denkt dat het in verband kan worden gebracht met de ziekte van Parkinson. Er lopen inmiddels diverse onderzoeken om dat te kunnen aantonen of uit te sluiten. “Ik vind het gek dat ik dat…

NedTrain niet aansprakelijk voor gezondheidsschade door chroom-6

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat NedTrain niet aansprakelijk gehouden kan worden voor vermeende gezondheidsschade door blootstelling aan chroom-6. Een groep van 30 voormalig re-integratiemedewerkers wilde een schadevergoeding van het bedrijf als gevolg van door hen gestelde gezondheidsschade. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder dat NedTrain wel smartengeld en schadevergoeding zou moeten betalen, maar dat de hoogte daarvan…

Betere bescherming van Europese werknemers tegen schadelijke stoffen

Werknemers worden beter beschermd tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan onder meer lood verlaagd, dat de seksuele functie en de vruchtbaarheid kan aantasten en het zenuwstelsel kan schaden. Daarnaast zijn voor het eerst grenswaarden vastgelegd voor een groep stoffen (diisocyanaten) waaraan…

Aanzienlijke onderrapportage van arbeidsongevallen in Europa

Uit recent onderzoek van de Europese verzekeringsmaatschappij voor bedrijfsongevallen Eurogip blijkt een aanzienlijke en structurele onderrapportage van bedrijfsongevallen in Europa. Omdat veel ongevallen niet worden gerapporteerd, blijven de oorzaken van deze incidenten vaak onbekend en worden er geen passende preventieve maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bovendien worden werknemers die slachtoffer worden van deze ongevallen…