‘Rotterdamse schaal kan houvast bieden bij bepalen hoogte smartengeld’

“Het hoogste bedrag aan smartengeld dat de civiele rechter in Nederland ooit heeft toegewezen is twee ton. De strafrechter kwam tot 3,5 ton, in een vergelijkbare zaak. Ziedaar het probleem in een notendop”, stelt hoogleraar provaatrecht van de Erasmus School of Law Siewert Lindenbergh. Samen met collega Marnix Hebly en ondersteund door twee onder­zoekers, werkt…

Achmea vergoedt BGK van ongeschoolde belangenbehartiger niet

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening heeft geoordeeld over de BGK van een ongeschoolde belangenbehartiger. Achmea vergoedt de BGK van deze belangenbehartiger niet. Dus ook geen gereduceerd tarief, niets. Daarover diende de belangenbehartiger een klacht in. De tuchtraad, slechts marginaal toetsend, vindt het standpunt van de verzekeraar niet onredelijk. De uitspraak (24-001) is geanonimiseerd, maar uit de…

Smartengeldboek 2024: ‘Nog steeds richtsnoer voor de letselschadepraktijk’

In het ANWB Smartengeldboek zijn rechterlijke uitspraken over smartengeld bewerkt en verzameld. In de versie van 2024 staan weer ruim 100 nieuwe uitspraken die zijn toegevoegd aan de online Smartengelddatabase. In de gepubliceerde uitspraken is een tendens merkbaar om bij de zeer zware gevallen het smartengeld iets te verhogen ten opzichte van het verleden. Illustratief…

Diverse richtlijnen worden door De Letselschade Raad per 1 januari 2024 geïndexeerd of gecorrigeerd

Recent heeft de werkgroep Normering van De Letselschade Raad gekeken of er richtlijnen zijn die per 1 januari 2024 moeten worden geïndexeerd. Indexering zal plaatsvinden bij de richtlijnen Huishoudelijke hulp en Zelfwerkzaamheid. In de richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding worden correcties aangebracht op de vergoedingsbedragen. In de Analyse Indexering Letselschade Richtlijnen 2024 kunt u lezen hoe…

Wettelijke rente stijgt op 1 januari 2024 naar hoogste niveau in twintig jaar

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als er sprake is van een betalingsachterstand. De wettelijke rente is sinds 1 juli 2023 6% (voor niet-handelstransacties) of 12% (voor handelstransacties). Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 7%. Dat is het hoogste niveau sinds 2003. De wettelijke rente wordt…

Overlijdensschadevergoeding is niet vrijgesteld van de rendementsgrondslag van box 3

Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de overlijdensschade-uitkering in de wet niet is vrijgesteld van box 3. Omdat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 hoger is dan het daadwerkelijk behaalde rendement, worden deze aanslagen verminderd. Belanghebbende ontvangt in 2007 een overlijdensschadevergoeding van €393.909 in verband met het overlijden van zijn partner…

Rechtbank vindt 80 euro een redelijk uurtarief voor een ongereguleerde belangenbehartiger

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in drie beschikkingen van 11 oktober 2023 geoordeeld over het uurtarief van ongereguleerde belangenbehartigers. Voor een belangenbehartiger die geen opleiding op het gebied van personenschade heeft gevolgd, niet is aangesloten bij een beroepsvereniging of keurmerk en niet is onderworpen aan toezicht is een hoger uurtarief dan 80 euro voor inhoudelijke werkzaamheden…

Hofmans Letselschade gaat weer gebruikmaken van de BKB-regeling

Hofmans Letselschade gaat weer BGK-afspraken maken met verzekeraars onder de BKB-regeling. Daarmee komt het bedrijf terug op haar besluit van begin vorig jaar. Directeur Annemiek van Reenen-ten Kate van Hofmans legt uit dat zij de balans heeft opgemaakt na de recente onderhandelingen met de verzekeraars over de BKB-regeling. Waarom stopte Hofmans in november 2021 met…

Verbeterde BKB-regeling voor belangenbehartigers per 1 oktober van kracht

Met ingang van 1 oktober 2023 is de BKB-overeenkomst, waarmee de BGK-afwikkeling tussen verzekeraars en letselschadekantoren bilateraal wordt gereguleerd, gewijzigd. Daarover zijn zowel de leden van het Verbond van Verzekeraars als die van de NLE recent geïnformeerd. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de NLE en vertegenwoordigers van verzekeraars van afgelopen zomer. Dit…

Verzekeraars lanceren rekentool voor vaststellen licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee sneller een rechtvaardig schadebedrag kan worden vastgesteld voor de ruim 50.000 mensen die jaarlijks een claim indienen met een relatief lichte verwonding, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk of ongeval op het werk. Het Verbond…

Rekenkundigen Erik-Jan Bakker en Menno Neeser over rekenrente-memo prof. Hoogduin: ‘Geen reden om ons advies aan de Rechtspraak aan te passen’

Recent zijn de geactualiseerde Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken gepubliceerd. In opdracht van het Verbond van Verzekeraars schreef hoogleraar Economie professor Lex Hoogduin een memo over de rekenrente. Mede naar aanleiding van de reacties en vragen hebben rekenkundigen Erik-Jan Bakker en Menno Neeser samen een artikel geschreven voor het tijdschrift Afwikkeling Personenschade (AP). In dit artikel belichten ze…

Evaluatie Wet affectieschade vervroegd: ‘Financiële gevolgen van uitbreiding kring van gerechtigden goed in kaart brengen’

De evaluatie van de Wet affectieschade wordt vervroegd, waarbij er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de (beperkte) kring van gerechtigden. Dat schrijft minister Weerwind (Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De evaluatie stond gepland voor 2024, maar op verzoek van de minister begint onderzoeksinstituut WODC al na de zomer aan haar onderzoek naar de Wet affectieschade.…

Hof: BGK van zesde opeenvolgende belangenbehartiger kunnen dubbele redelijkheidstoets niet doorstaan

WAM-verzekeraar Achmea heeft de aansprakelijkheid van haar verzekerde erkend voor een verkeersongeval op 29 augustus 2016, waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen. Achmea betwist echter het medisch causaal verband tussen de gevorderde schade en het ongeval. Het slachtoffer wisselt gedurende het traject veelvuldig van belangenbehartiger en wordt inmiddels bijgestaan door de zesde opeenvolgende advocaat. Een…

Interview met rekenmeester Erik-Jan Bakker: ‘Wij zijn de VAR van de letselschade berekening. Onze inbreng geeft richting aan de wedstrijd’

Erik-Jan Bakker is senior rekenkundig expert bij De Bureaus. Hij komt oorspronkelijk uit de IT-branche, waar hij als technisch projectleider werkte bij een groot automatiseringsbedrijf voor het uitvoeren van diverse migratietrajecten van IT-systemen. Het analyseren en doorgronden van complexe situaties zijn werkzaamheden die hem erg aanspreken en vanuit deze achtergrond was de overstap naar Het…

Aanbevelingen rekenrente van de Rechtspraak geactualiseerd

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) hebben aanbevelingen gedaan aan rechters en raadsheren belast met de behandeling van personenschadezaken over de te hanteren rekenrente bij de vaststelling van toekomstschade. Deze aanbevelingen zijn recent geactualiseerd. Bij het aanpassen van de aanbevelingen is advies ingewonnen van de…

LetselLab over rekenrente: ‘De adviezen van Hoogduin zijn onuitvoerbaar’

LetselLab heeft zich donderdag gewaagd aan een even complex als controversieel onderwerp: rekenrente. Rekenrente is het verschil tussen inflatie en rendement. Door economische ontwikkelingen is de rekenrente de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Dat heeft invloed op de berekening van toekomstschade. Er zijn grote financiële belangen mee gemoeid, van enerzijds de slachtoffers en anderzijds verzekeraars. In…

Loonstijgingen naar recordhoogte: drie keer zo hoog als drie jaar geleden

In de eerste maanden van 2023 zijn er cao’s afgesloten waarin forse loonstijgingen zijn opgenomen. Met een gemiddelde loonstijging van 7,0 procent zijn de loonafspraken in februari 2023 op een nieuwe recordhoogte uitgekomen. Dergelijke stijgingen zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer voorgekomen. Dat staat in het cao-maandbericht over februari van…

NLE reageert op aanbevelingen rekenrente: ‘discussies voorkomen of juist creëren?’

De branchevereniging NLE heeft vandaag een reactie gepubliceerd op het memo van prof. dr. Lex Hoogduin, waarin hij in opdracht van het Verbond van Verzekeraars een zestal aanbevelingen doet over de gehanteerde rekenrente in letselschadezaken. De vereniging van keurmerkkantoren NLE gaat op elk van de aanbevelingen van Hoogduin in en concludeert dat de aanbevelingen van…

Verzekeraars presenteren aanbevelingen rekenrente

Verzekeraars hebben hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd de huidige uitgangspunten voor het berekenen van de rekenrente te analyseren. Deze rekenrente gebruikt de Rechtspraak bij het contant maken van toekomstige jaarschades in personenschadezaken. Hoogduin doet zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek te verbeteren en concludeert dat de huidige richtlijnen van de Rechtspraak op het…

Blog Bas Hopman (SAP Letselschade Advocaten): Doe maar normaal (en gebruikelijk)

In Johanna Kruidhof (HR 15 mei 1999/564) oordeelde de Hoge Raad dat de aansprakelijke partij verplicht is het slachtoffer in staat te stellen zich van noodzakelijke verpleging en verzorging te voorzien, ook als er geen kosten in rekening worden gebracht. Als de partner, gezinsleden of naasten die verpleging en verzorging dan op zich nemen, in…