Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van drie uitgangspunten: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten. Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de…

NN publiceert Trendrapport ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: ‘Meer WIA-aanvragen afgewezen dan vorig jaar’

In 2023 is het ziekteverzuim licht gedaald naar 5,3%. Toch blijft het ziekteverzuim in Nederland hoog. Nog steeds zijn vijf op de honderd werknemers ziek. Gemiddeld is werkend Nederland dus nog steeds vaker en langer ziek dan voor corona. Ook blijft het aandeel psychisch verzuim stijgen. Wel is de achterstand van medische beoordelingen bij het…

Commissie presenteert aanbevelingen voor hervorming arbeidsongeschiktheidsstelsel

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt. De wachtrijen voor keuringen zijn lang, de regels ingewikkeld en heel wat arbeidsongeschikten leven onder het bestaansminimum. Zo kan het niet verder, vinden alle betrokkenen. Daarom gaf het kabinet een commissie opdracht te onderzoeken hoe het anders moet. Vanmiddag presenteerde zij mogelijke oplossingen, in drie varianten.   Samenvatting rapport…

Raad voor de Rechtspraak kritisch over wetsvoorstel om langdurig zieke werknemers eerder te kunnen vervangen: ‘Biedt geen oplossing voor problemen rondom langdurige arbeidsongeschiktheid’

De Raad voor de Rechtspraak is in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies kritisch over een wetsvoorstel dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) mogelijk maakt om werknemers eerder te vervangen. Het wetsvoorstel heeft als doel dat mkb-bedrijven meer ruimte krijgen om langdurig zieke werknemers na hun eerste ziektejaar niet meer te laten re-integreren binnen het…

Casemanagers vinden wetsvoorstel versnelde afsluiting spoor 1 onverstandig

In het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers wordt geregeld dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen om vanaf de start van het tweede ziektejaar (niet eerder en niet later) zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor, dat wil zeggen…

Verzekeringsartsen willen zich afsplitsen van het UWV: ‘kwaliteit komt nu op de tweede plaats’

Een grote groep verzekeringsartsen wil zich afsplitsen van het UWV. Bij de uitkeringsinstantie zijn de achterstanden zo groot dat mensen er vaak een jaar moeten wachten op een uitkering. De verzekeringsartsen denken het beter te kunnen in een onafhankelijke dienst. De beroepsvereniging, de Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG) zegt dat in Trouw.…

Gemeente Rotterdam past beleid aan na bezwaar tegen stopzetten bijstand vanwege smartengeld

De gemeente Rotterdam heeft de uitkering van een jong slachtoffer van een poging tot doodslag stilgezet omdat hij een flink bedrag aan smartengeld had gekregen. De gemeente eiste zelfs zijn gehele bijstandsuitkering van de afgelopen twee jaar terug. De casemanager van het slachtoffer diende echter succesvol bezwaar in. Het slachtoffer had een bedrag ontvangen als…

Sociale zekerheid in letselschadezaken: ‘actuele kennis van zaken is nodig om de cliënt goed te begeleiden’

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebben partijen veelvuldig te maken met vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid. Het gaat dan om aspecten als vervoer, wonen, zorg, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarom dienen professionals in de letselschadebranche voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, of in ieder geval weten wanneer de alarmbellen moeten…

Aantal mensen dat wacht op keuring van UWV loopt snel op: ‘maximale termijn wordt in 100% van de gevallen overschreden’

Het aantal mensen dat een beroep doet op rechtsbijstand omdat ze te lang moeten wachten op een keuring bij het UWV neemt toe. Dat meldt Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). De rechtsbijstandsverzekeraar staat jaarlijks zo’n tweeduizend bij die met het UWV in procedures over medische keuringen zijn verwikkeld. Door een gebrek aan keuringsartsen bij het UWV…

Aanpassingen uitkeringen per 1 juli in verband met stijging minimumloon

Per 1 juli 2023 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en…

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo gaat gelden voor alle voorzieningen; invoering een jaar uitgesteld

Het kabinet heeft besloten om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage niet alleen te laten gelden voor huishoudelijke hulp, maar deze te verbreden naar alle Wmo-voorzieningen. Omdat hiervoor een nieuw wetsvoorstel moet komen, wordt de invoering van de eigen bijdrage, oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2025, met een jaar opgeschoven. Wmo-abonnementstariefIn 2019 werd de inkomensafhankelijke bijdrage deels…

Nog steeds grote achterstanden WIA-keuringen bij UWV

Het UWV kampt nog steeds met grote werkachterstanden bij het uitvoeren van medische beoordelingen in aanvraagprocedures voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Uit het jaarverslag van de uitvoeringsinstelling blijkt dat het aantal mensen dat wacht op de keuring sinds eind 2021 is opgelopen van 12.000 tot ruim 17.000. Normaal gesproken kunnen mensen na twee jaar ziekteverlof een WIA-uitkering aanvragen.…

Verbond van Verzekeraars publiceert position paper over stelsel arbeidsongeschiktheid

Het Verbond van Verzekeraars heeft een position paper gepubliceerd over het arbeidsongeschiktheidsstelsel. In dit paper schetsen verzekeraars hun visie op het stelsel en worden verbetervoorstellen gepresenteerd. Lees het position paper hier. Focus op uitvoerbaarheid en menselijke maatHet belang van werk kan niet overschat worden. Het is cruciaal dat mensen – als ze daartoe in staat…