Gerechtelijke procedure

Een rechtszaak, aangespannen door de eiser tegen de gedaagde. De procedure start met een dagvaarding, wordt behandeld tijdens een rechtszitting en eindigt met een vonnis.

Op hoofdlijnen zijn er drie soorten gerechtelijke procedures: de civiele procedure, de bestuursrechtprocedure en de strafprocedure. Bij de civiele procedure gaat het om een juridisch conflict tussen natuurlijke personen onderling, tussen natuurlijke personen en rechtspersonen, of tussen rechtspersonen onderling.

De deelgeschilprocedure biedt partijen de mogelijkheid om in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase een deel van het geschil aan de rechter voor te leggen. De rechterlijke uitspraak moet partijen in staat stellen om het minnelijke traject daarna voort te zetten om tot overeenstemming over de afwikkeling te komen.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.