In 2020 verscheen het rapport van de Universiteit van Utrecht over de kenmerken van langlopende letselschadezaken. In reactie daarop heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de maatregelen betreft het inzetten van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken. Om de inzet van herstelbemiddeling te stimuleren en daarvan te leren, heeft De Letselschade Raad een pilot ingesteld.

Herstelbemiddeling helpt in letselschadezaken!
Herstelbemiddeling betreft begeleid contact tussen slachtoffer en veroorzaker in letselschadezaken en is erop gericht om hen in onderling contact te helpen bij de persoonlijke verwerking van de ongevalservaring. Uit onderzoek naar de persoonlijke ervaringen van slachtoffers en die van veroorzakers blijkt dat beide partijen hierbij baat hebben. Herstelbemiddeling werkt positief. Negatieve emoties bij betrokkenen nemen af, de schadeafwikkeling verloopt mogelijk soepeler en er wordt een bijdrage geleverd aan herstel van de betrokkenen. Zowel het slachtoffer als de veroorzaker worden geholpen bij de persoonlijke verwerking van de ongevalservaring’. In de praktijk blijkt slachtoffer-veroorzakercontact echter niet altijd gemakkelijk tot stand te komen.

Pilot Herstelbemiddeling in de letselschadebranche
Letselschadeprofessionals (belangenbehartigers en schadebehandelaars) kunnen een stimulerende rol spelen in het tot stand brengen van contact tussen slachtoffers en veroorzakers. De Letselschade Raad is daarom gestart met de pilot ‘Herstelbemiddeling’, waarin deelnemende organisaties gedurende de pilotperiode die loopt tot 1 januari 2025 herstelbemiddeling actief onder de aandacht brengen van ongevalsbetrokkenen. De ervaringen, succesfactoren en knelpunten worden geregistreerd, met het doel om op basis van de opgedane ervaringen producten, zoals bijvoorbeeld ‘best practices’ op te stellen voor de letselschadebranche die zorgen voor aandacht en inzet van herstelbemiddeling in

Oproep tot deelname aan pilot
De projectgroep wenst het aantal deelnemende organisaties uit te breiden, zowel uit de hoek van de belangenbehartiging als van verzekeraars, zodat op ruime schaal ervaringen kunnen worden opgedaan met het stimuleren van herstelbemiddeling. Dat komt de ontwikkeling van onder meer de ‘best practices’ voor de gehele branche ten goede. Werk mee en meld je aan bij de pilot Herstelbemiddeling!

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de pilot Herstelbemiddeling?
Stuur dan een e-mail aan: info@deletselschaderaad.nl. Een van de leden van de projectgroep neemt vervolgens contact met u om verdere afspraken te maken over de inbedding daarvan in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie over herstelbemiddeling op de website van de Letselschade Raad.