Columbus Letselschade is sinds augustus 2023 in een hoogoplopend conflict verwikkeld met Allianz. De verzekeraar beticht het letselschadebureau en de directeur van fraude en heeft daarom maatregelen genomen tegen het kantoor. Daarover schreef Columbus in november 2023 een lange brief aan Allianz. Een afschrift van deze brief heeft de redactie ontvangen van een tipgever.

Columbus zond een afschrift van de brief aan cliënten die in een lopende zaak met Allianz verwikkeld waren. In de begeleidende brief schreef het kantoor onder meer: “U laat uw belangen door Columbus Letselschade behartigen, omdat Columbus Letselschade deskundig en onafhankelijk is. Dat leidt vrijwel altijd tot (veel) hogere schadevergoedingen. Allianz wil daarom het liefst uw zaak met u zelf regelen. Of anders, met een kantoor dat niet even onafhankelijk en deskundig is als Columbus Letselschade. Dat is niet in uw belang. Voor uw schadevergoeding is het belangrijk dat u niet ingaat op druk en voorstellen van Allianz. Laat u niet verleiden om uw zaak af te sluiten voor een veel te laag bedrag!”

Vermeende fraude door Columbus
Allianz heeft Columbus Letselschade op 15 augustus 2023 in kennis gesteld dat het Columbus per 17 augustus 2023 voor de periode van drie jaar heeft geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister van de Stichting ClS (EVR) en dat de samenwerking in de lopende dossiers tussen Allianz en Columbus Letselschade is stopgezet.

Hiervan werd ook melding gemaakt in de recente uitspraak van de voorzieningenrechter in het geschil tussen Unigarant en Columbus. Over de reden van de registratie door Allianz is daarin vermeld: “Wij concluderen dat het BBH-kantoor Columbus (…) ons opzettelijk dan wel bewust heeft misleid en zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze strafbare feiten. Om die reden stoppen wij met de samenwerking in lopende dossiers met het BBH kantoor Columbus.”

Brief Columbus Letselschade aan Allianz
In een lange brief van 10 november 2023 is door directeur Bas Hooiveld van Columbus Letselschade gereageerd op de EVR-registratie en het stopzetten van de samenwerking door Allianz. In de brief formuleert hij onder meer de volgende argumenten:

Over het eigen kantoor: “Mijn kantoor is het grootste, meest deskundige letselschadekantoor in Nederland”.

Over de samenwerking tussen Columbus en overige verzekeraars: “Dat werkt altijd goed en efficiënt. Dossiers die om de een of andere reden bijzondere aandacht behoeven worden vlotgetrokken, onhelderheden worden weggenomen en bij onderwerpen die een van de partijen echt dwars zitten wordt naar een goede oplossing gezocht”.

Over de werkwijze van Columbus Letselschade: “Mijn medewerkers en ik doen in iedere zaak ons uiterste best, wij zijn daarin juist zeer te goeder trouw en wij streven tezamen met de behandelaren aan de zijde van de betreffende verzekeraars in iedere zaak naar een redelijke afwikkeling van de door mijn cliënten opgelopen schades.” En iets verderop: “Wij staan daardoor in de markt ook ondubbelzinnig bekend als het meest deskundige letselschadebureau”.

Over het opleidingsniveau van de medewerkers van Columbus Letselschade: “Dit is mede het resultaat van de uitgebreide tweejarige beroepsopleiding tot zelfstandige schadebehandelaar en de aansluitende training die al onze medewerkers na indiensttreding doorlopen en die haar gelijke in letselschadeland niet kent.” En iets verderop: “Ook de bijscholing van de medewerkers voldoet aan de strenge eisen voor jaarlijkse éducation permanente die de Nederlandse Orde van Advocaten oplegt aan gespecialiseerde advocaten in het rechtsgebied van hun specialisme”. En nog iets verderop: “Dat is alles bij elkaar een niveau van deskundigheid en zorgvuldigheid waarbij de eisen die een eventueel keurmerk, het Nivre of andere organisaties in onze branche stellen allemaal volstrekt verbleken”.

Over de ethiek van Columbus Letselschade: “Ter waarborging van de hoogste en modernste ethische standaarden voor juridische belangenbehartiging hanteren wij de strikte gedragsregels die in de advocatenwet en door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn geformuleerd voor advocaten en de daarop gebaseerde regelingen”.

Over de verwijtbaarheid van het achterhouden van medische informatie in een letselschadezaak: “Ook is belangrijk dat – anders dan u schijnt te denken, uw hele aanval op mijn kantoor is immers op uw misvatting gebaseerd – het juridische leerstuk ‘verzwijging’/ ‘misleiding’ dat in het recht tussen een verzekeraar en zijn eigen verzekerde een rol speelt, in het letselschaderecht niet voorkomt”. En iets verderop: “Patiënten hebben o.g.v. onder meer de WGBO expliciet het recht om hun medische dossier te doen vernietigen of om dit te doen aanpassen indien zij dit wensen”.

Over het besluit van Allianz om geen zaken meer te willen doen met Columbus Letselschade: “Het civiele recht kent nadrukkelijk niet een leerstuk waarbij partijen zelf de vertegenwoordigers van hun wederpartijen kunnen kiezen, of naar believen kunnen goed of afkeuren”.

Over de aantijgingen van Allianz: “Vage, achterdochtige verdraaiingen en verzinsels”. En iets verderop: “Het geldt in professionele zakelijke relaties als die tussen ons als doodzonde zijn zakenpartner persoonlijk aan te vallen en te dreigen hem grote schade toe te brengen naar aanleiding van een zakelijk geschil. Bovendien is dat een regelrechte ‘oorlogsverklaring’”.

Over de manier waarop Columbus Letselschade op deze ‘oorlogsverklaring’ zal reageren: “Ik acht het in uw, noch in mijn belang om onze verschillen van inzicht over wat fatsoenlijk gedrag is binnen een democratische rechtsstaat, thans publiekelijk te gaan exhibitioneren en uitvechten.” En iets verderop: “Nu u ervoor gekozen heeft onze relatie ernstig te escaleren, zal ik vanzelfsprekend eveneens een toepasselijke escalatiestap zetten. Indien dat uiteindelijk aan de orde komt, zal ik bereid en in staat zijn de escalatieladder tot aan de hoogste sport met u te doorlopen”. En nog iets verderop: “Het lijkt mij verstandig, alvorens ik uw handschoen inderdaad opneem, toch nog een keer te zien of dit werkelijk de kant is waar u, uw leidinggevenden en uzelf naar toe willen”.

De tekst van de brief van Columbus Letselschade kunt u hier in z’n geheel lezen.

Allianz geeft geen commentaar
De redactie heeft Allianz om een reactie gevraagd op bepaalde onderdelen uit de brief, maar een woordvoerder van de verzekeraar liet weten geen commentaar te willen leveren. “Letselschades hebben impact. Het is daarom van belang dat slachtoffers op een goede manier worden bijgestaan. Wanneer wij signalen ontvangen dat dit niet het geval is zullen wij hierover in gesprek gaan met de belangenbehartiger. Dat doen wij één op één en niet via de pers.”

Media-offensief Columbus Letselschade
Columbus Letselschade heeft recent via Dagblad van het Noorden en de Telegraaf de publiciteit gezocht. Namens Columbus geven directeur Bas Hooiveld en advocaat Gijs Verkruisen aan dat verzekeraars hun pijlen op Columbus richten, omdat “het kantoor erin slaagt hoge schadevergoedingen voor slachtoffers te regelen.” Hooiveld en Verkruisen laten het daar niet bij zitten, wordt in de Telegraaf toegelicht. Het letselschadebureau is van plan duizend zaken van cliënten tegen Allianz, Unigarant “en één of twee andere verzekeraars” afzonderlijk aan de rechter te gaan voorleggen. Gijs Verkruisen hoopt echter dat het niet zo ver hoeft te komen. “Want dan gaat het langer duren voor de slachtoffers. En het gaat de verzekeraars miljoenen extra kosten.”

Uw ervaringen doorgeven
Heeft u kennis van de wijze waarop Columbus Letselschade dossiers behandelt, bijvoorbeeld omdat u bij een verzekeraar werkt, bij Columbus Letselschade werkt of er heeft gewerkt, of omdat u als belangenbehartiger een dossier van het bureau hebt overgenomen? Graag lezen we uw ervaringen. Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op met de redactie.