De vier bedrijven AOVZ, Boer Zorgadvies, LetselCare en Zorgwegwijs gaan samenwerken onder de naam VZ-expertise. Deze bundeling van kennis moet resulteren in een optimale dienstverlening waarbij kwaliteit en continuïteit gewaarborgd is, ook bij uitval of ziekte. Naast het bieden van herstelgerichte dienstverlening nemen de mensen van VZ-expertise deel aan de werkgroep zorgschadedeskundigen en zijn zij gespecialiseerd in het vaststellen van zorgschade volgens de werkwijze in de Handreiking Zorgschade.

De mensen achter VZ-expertise
De mensen achter VZ-expertise en de partners van het bedrijf zijn Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs), Frederike Apotheker (AOVZ), Iris van Zandwijk, Francien Daalwijk (beiden LetselCare) en Margreet Boer (Boer Zorgadvies). Allen zijn zij meer dan 10 jaar werkzaam binnen de letselschadebranche en vanuit een gezamenlijk verleden zijn zij altijd de samenwerking blijven zoeken waardoor de huidige samenwerking is ontstaan. 

Dienstverlening
VZ-expertise combineert het bieden van letselschade-casemanagement met het geven van trainingen en uitvoerende werkzaamheden binnen Wmo, Zvw en Wlz (CIZ en Zorgkantoren). Daarbij onderscheidt het bureau zich door de bundeling van ervaring binnen de letselschade, een optimale kennis van actuele regelgeving, het ontzorgen van slachtoffers en direct betrokkenen, het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokken partijen en onafhankelijk advies, verslaglegging en snel handelen.

VZ-expertise biedt klanten een quickscan waarmee snel en kosteloos beoordeeld wordt of in een bepaald dossier een aanvraag Wlz, Wmo of Zvw kans van slagen heeft. De betrokken schaderegelaar heeft binnen 1 tot 2 werkdagen een telefonische reactie of reactie per mail met mogelijke opties.

Ook biedt VZ-expertise deskundigheidsbevordering en actualiteitencolleges aan voor organisaties die hun afdeling op de hoogte willen brengen van de laatste stand van zaken op het gebied van Wmo, Zvw of Wlz, of juist een verdiepingsslag willen aanbrengen op een onderwerp binnen het sociaal domein.

Werkwijze
VZ-expertise werkt in opdracht van de aansprakelijke partij en de belangenbehartiger. De insteek is om naast het slachtoffer te staan en aan de hand van het intakerapport een plan van aanpak te maken: wat is (het eerst) nodig en op welke manier kunnen we dit bereiken? Welke voorliggende voorzieningen zijn er? Als partijen instemmen wordt overgegaan tot uitvoering van het plan van aanpak tot het doel bereikt is: het slachtoffer is geholpen en kan verder. De leden van VZ-expertise zijn bekend met de geldende gedragscodes en geregistreerd in het register van De Letselschade Raad.

Zorgschadedeskundigen
De leden van VZ-expertise mogen zich zorgschadedeskundige noemen en maken deel uit van de werkgroep zorgschadedeskundigen. Bij het beoordelen van zorg wordt gewerkt volgens de Handreiking Zorgschade. De Handreiking Zorgschade is ontstaan als resultaat van de consultaties omtrent het Consultatievoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade uit 2014. De Handreiking Zorgschade kent twee doelen, namelijk (1) het bieden van een beoordelingskader dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn en (2) het bieden van concrete handvatten voor een meer inzichtelijke schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties waarin sprake is van een bovennormale zorgvraag, die niet volledig vanuit reguliere private en publieke middelen gefinancierd kan worden. Door het doorlopen van een aantal stappen zoals beschreven in de Handreiking Zorgschade wordt duidelijk waar een slachtoffer aanspraak op kan maken. Aan de hand hiervan wordt een financieringsplan voor de zorg opgesteld. Hierin wordt het verschil beschreven tussen de noodzakelijke zorgverlening en de zorg die gerealiseerd kan worden vanuit de publieke middelen.

Meer informatie
Op de website van VZ-expertise is meer informatie te vinden.