Het kabinet is bezig met het opstellen van een tuchtraad voor letselschadezaken. Dat staat in een overzicht van Prinsjesdag-maatregelen van De Vereende. Volgens het kabinet is de huidige manier van zelfregulering niet voldoende, staat in het bericht. Een onafhankelijk oordeel van een tuchtraad is daarom gewenst.

In een brief aan de Tweede Kamer van 28 juni 2021 ging minister Dekker (Rechtsbescherming) nog een stuk minder ver. Een nieuwe tuchtraad zou weinig toevoegen, omdat “de meeste van de professionals al zijn onderworpen aan een vorm van tuchtrecht binnen de eigen beroepsgroep”. Wel besprak hij de mogelijkheid om een wettelijke verplichting voor verzekeraars te creëren om zich te onderwerpen aan tuchtrecht. Hiertoe zou in de Wft worden opgenomen dat verzekeraars onderworpen moeten zijn aan een tuchtrechtelijke regeling die gaat over adequate waarborgen voor een behoorlijke procesgang in letselschadezaken.

Sancties voor niet naleven GBL
In het bericht van De Vereende staat ook dat er regels komen voor verzekeraars en belangenbehartigers wanneer zij zich niet houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. In deze regels stelt het kabinet voor om het volgende op te nemen:

  • De verzekeraar reageert binnen 6 weken op een bericht van een betrokken partij
  • De verzekeraar mag een letselschadezaak niet langer maken dan nodig. Doet hij dit wel? Dan leidt dit tot een hoger schadebedrag
  • De verzekeraar keert een schadebedrag uit binnen 14 dagen nadat deze is vastgesteld, het gaat hierbij ook om de factuur van een advocaat
  • De communicatie vanuit een verzekeraar naar een belangenbehartiger wordt ook altijd aan het slachtoffer gezonden
  • Verzekeraars en belangenbehartigers kunnen een boete krijgen als zij zich niet aan de regels houden

Ook deze voorgestelde maatregelen gaan verder dan de voorstellen van minister Dekker van 28 juni. Daarin stelde hij voor om de procedurele GBL-richtlijnen (termijnen) op te nemen in het bestaande bestuursrechtelijke toezicht op de bedrijfsvoering van verzekeraars. “De betreffende regels uit de GBL kunnen in de Wft worden verankerd door ze op te nemen in de nadere eisen die worden gesteld aan de bedrijfsvoering van verzekeraars.” Over concrete sancties, zoals boetes voor verzekeraars en belangenbehartigers, ging het daarbij niet.

(Bron: De Vereende)