In de kielzog van de meest recente letselschade-uitzending van Radar (AVRO-TROS), waarin Kamerleden Van Nispen (SP), Kuiken (PvdA) en Van Toorenburg (CDA) harde sancties en een tuchtraad voor verzekeraars bepleitten, stelde het Verbond van Verzekeraars voor om een directe verkeersverzekering in te voeren. Daarmee zouden veel factoren die de huidige problemen in de letselschadepraktijk veroorzaken zijn opgelost. De NLE is het daar niet mee eens, zo blijkt uit een artikel in het recent verschenen Risk&Business Magazine. Wat wil de NLE dan wél? Strengere spelregels voor alle betrokken beroepsgroepen.

NLE: “De directe verzekering is weliswaar gunstig voor verzekeraars, omdat zij dan via de polisvoorwaarden de schadelast kunnen beheersen, bijvoorbeeld door categorieën letsel en bepaalde schadeposten (zoals de BGK) te limiteren of uit te sluiten. Maar dat is niet in het belang van slachtoffers. Integendeel, het gaat ten koste van hun rechtspositie. De directe verkeersverzekering is voor hen een slecht idee.”

De NLE zet vervolgens op een rij welke maatregelen wél op goedkeuring zouden kunnen rekenen.

Strengere spelregels
De NLE ondersteunt het pleidooi van de genoemde Kamerleden om de GBL aan te vullen met sancties. Deze moeten dan wel gelden voor alle betrokken beroepsgroepen, aldus de NLE. Dusverzekeraars én belangenbehartigers. “Pas als de niet-naleving van de code gaat leiden tot financiële schade of imagoschade, zullen alle werkprocessen worden afgestemd op het zuiver nakomen van de code-bepalingen. En dat is precies wat er moet gebeuren.”

GBL wordt verplicht
Daarnaast pleit de NLE voor het verplicht stellen van de GBL voor letselschadeprofessionals: “Iedere partij die in de letselschadepraktijk werkt committeert zich aan de GBL, want dat wordt verplicht. Zo kan geen enkele beroepsgroep z’n verantwoordelijkheid ontlopen. Voor zover er wettelijke belemmeringen zijn om advocaten te binden aan de GBL worden deze weggenomen. Advocaten dienen de GBL na te leven, net als alle andere beroepsgroepen dat straks dienen te doen.”

Een gedegen klachtenregeling
De NLE ondersteunt het voornemen van de Kamerleden om een nieuwe tuchtraad voor letselschadezaken op te richten, die bindende uitspraken kan doen. “Ook hier geldt, de tuchtraad dient zeggenschap te hebben over álle professionals, verzekeraars, letselschade-experts, letselschadeadvocaten en ook andere betrokken beroepsgroepen zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en hersteldienstverleners.”

Wettelijke regels omtrent het begeleiden van letselschadeslachtoffers
Tot slot pleit de NLE ervoor om ‘beunhazen’ de mogelijkheid te ontnemen om slachtoffers te begeleiden. “De meest eenvoudige manier om dat te doen is om ondertekening van de GBL verplicht te stellen voor iedereen die zich professioneel met letselschade wil bezighouden, maar daar kwaliteitseisen aan te stellen,” aldus de NLE.

De NLE beschouwt haar voorstellen als een nadere uitwerking van de notitie van Van Nispen, Kuiken en Van Toorenburg en geeft aan in gesprek te gaan met de Vaste Kamercommissie van Justitie van de Tweede Kamer.

(Bron: Risk&Business Magazine)