Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en Q-Consult. De verwachting was aanvankelijk dat dit onderzoek vóór de zomervakantie van 2019 afgerond zou zijn. Al snel bleek dat echter niet haalbaar. De Letselschade Raad heeft in een update aangegeven dat het onderzoek naar verwachting komend voorjaar wordt afgerond.

De Letselschade Raad in de nieuwsbrief van maandag: “Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een literatuuronderzoek, een dossieronderzoek bij verzekeraars, een vragenlijstonderzoek bij benadeelden en een gedeelte waarin de onderzoeksuitkomsten worden doorgesproken met zowel gedupeerden (met interviews) als professionals (tijdens een focusgroep bijeenkomst). Het literatuuronderzoek, dossieronderzoek en vragenlijstonderzoek zijn afgerond. Dat is goed nieuws: het minimumaantal dossiers dat de universiteit wilde inzien is gehaald. De interviews met de gedupeerden zijn daarom ook ingepland. Half februari zijn de Universiteit en Q-consult gestart met de analyse van het dossieronderzoek en het vragenlijstonderzoek. Naar aanleiding hiervan zal een document worden opgesteld dat als input dient voor de focusgroep bijeenkomst medio maart. Tijdens deze bijeenkomst wordt met de aanwezigen bekeken of de bevindingen herkend worden en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Ook wordt de focusgroep uitgenodigd haar input over de eerste bevindingen te geven en zal worden bekeken of er behoefte is aan het verder analyseren van data. Naar verwachting wordt het onderzoek dit voorjaar afgerond. Meer informatie is tegen die tijd te vinden op de website van De Letselschade Raad.”

Nationaal Keurmerk Letselschade
In de nieuwsbrief wordt eveneens aandacht besteed aan het op te richten Nationaal Keurmerk Letselschade als vervanging van het Register Letselschade: “Door De Letselschade Raad is besloten het bestaande Register Letselschade in 2020 uit te bouwen tot het Nationaal Keurmerk Letselschade. Hierdoor kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere wijze behartigen. Richting overheid en maatschappij gaat de sector één gedragen kwaliteitskeurmerk hanteren waarmee de bonafide en malafide bedrijven duidelijk worden onderscheiden. Met de verantwoordelijkheid van zelfregulering in het achterhoofd moeten wij er met elkaar voor zorgen dat een onwetend letselschade-slachtoffer niet in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Dat willen wij als DLR bereiken door bindende afspraken te maken met alle verwijzers. Zij zullen in het voorliggende model alleen nog verwijzen naar partijen die gezamenlijk dit keurmerk vormen. Uiteraard is dit een groeimodel en zullen we als betrokken partijen elkaar voortdurend scherp moeten houden om onze pretentie waar te maken!”

De Letselschade Raadsdag 2020
Tot slot laat De Letselschade Raad weten op welke dag De Letselschade Raadsdag 2020 gaat plaatsvinden, namelijk op donderdag 26 november 2020.

(Bron: De Letselschade Raad)