Heeft u een of meer bekende Nederlanders als klant? Let er dan extra goed op dat u zich houdt aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Haga Ziekenhuis een boete van 460.000 euro opgelegd wegens overtreding van artikel 32 van de Verordening.

De Autoriteit: “De overtreding duurde op structurele wijze voor een lange periode voort, gedurende welke periode een grote groep onbevoegden toegang kon krijgen tot gezondheidsgegevens van patiënten. Des te meer in het licht van het datalek van de bekende Nederlander, waarbij het Haga Ziekenhuis begin 2018 heeft geconstateerd dat een groot aantal medewerkers onbevoegde inzage hebben gehad in een patiëntendossier, had het op de weg van het HagaZiekenhuis gelegen om de normen – die mede zien op het voorkomen van dergelijke onbevoegde inzage – te implementeren en de overtreding van artikel 32 van de AVG spoedig te beëindigen.”

Nuttige informatie
Volgens het Verbond van Verzekeraars bevat het gepubliceerde onderzoeksrapport en het boetebesluit nuttige informatie voor verzekeraars over hoe de AP oordeelt over gegevensbescherming. Inderdaad wordt op z’n minst duidelijk dat de AP zeer streng is als het gaat om gezondheidsgegevens. Het boetebesluit leest letterlijk: “Gezondheidsgegevens behoren vanwege de gevoeligheid tot een bijzondere categorie van persoonsgegevens. Om deze reden gelden voor de bescherming van die gegevens zeer hoge eisen.”

In het voorliggende geval hanteert de AP algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden binnen de praktijk van de informatiebeveiliging in de zorg, NEN-7510 en NEN 7513. Uit deze beveiligingsstandaarden vloeit voort dat ten aanzien van authenticatie bij de toegang tot ziekenhuisinformatiesystemen die specifiek zijn gericht op het verwerken van gevoelige informatie, de verantwoordelijke tenminste gebruik dient te maken van tweefactor authenticatie, teneinde de identiteit van gebruikers vast testellen. Verder dienen logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. Het voorgaande volgt uit NEN 7510-2, waarin beveiligingsnormen zijn opgenomen die zien op een nadere invulling van artikel 32 van de AVG wat betreft de informatiebeveiliging in de zorg.

(Bron: VVP)