Als u letselschade oploopt, dan wilt u zo snel mogelijk een schadevergoeding ontvangen. En hoewel er gedurende de looptijd van de letselschadezaak er voorschotten kunnen worden verstrekt, vindt de uitbetaling van de schadevergoeding pas echt plaats bij de afronding van de zaak. Regelmatig krijgen wij dan ook de vraag hoe lang de zaak nog zal duren. Het antwoord op die vraag is ingewikkeld en kunnen wij eigenlijk niet geven, want dit loopt per zaak sterk uiteen.

Door mr. Krista Smit

Als u snel herstelt en uw schade is beperkt, dan kan het snel gaan. Maar als de schade hoog is en u ook in de toekomst schade lijdt, dan kan het lang duren. De gemiddelde duur van een letselschadezaak ligt tussen de één en drie jaar.

De Universiteit Utrecht heeft op verzoek van De Letselschade Raad onderzoek gedaan naar langlopende letselschadezaken. Langlopende letselschadezaken zijn zaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaarstermijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen. Het onderzoek richtte zich op de vraag waarom deze zaken zo lang duren. Want alleen als je de oorzaak weet, kun je hier iets aan doen. Begin deze maand is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Natuurlijk hebben wij dit rapport bestudeerd en willen u graag meenemen in de uitkomsten van het onderzoek.

Er is niet één reden waarom letselschadezaken lang duren
De onderzoekers van de Universiteit Utrecht komen tot de conclusie dat er niet één duidelijke reden is, waarom letselschadezaken lang duren. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur. Wij belichten graag een drietal oorzaken:

Medische eindtoestand
De meest voorkomende reden van lang lopende afwikkeling van letselschade is het ontbreken van de medische eindtoestand. Met andere woorden: er is nog geen medisch stabiele situatie bereikt. Helaas is het dan ook nog niet vast te stellen wat de uiteindelijke schade is. Dit heeft tot gevolg dat er gewacht moet worden tot het moment dat er een medische eindtoestand is.

Vaststellen medisch causaal verband
Wat ook veel tijd kost, is het vaststellen of de klachten ook daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het ongeval dan wel medische fout. Als de klachten ook al vóór het incident bestonden, komen die uiteraard niet voor vergoeding in aanmerking. Veel slachtoffers ervaren het als negatief dat de aansprakelijkheidsverzekeraar veel tijd besteedt aan het onderzoeken of de klachten niet al vóór het ongeval bestonden, terwijl daar volgens hen geen sprake van is. Pas als dat alles in kaart is gebracht, volgt de discussie over de hoogte van de schadevergoeding.

Veel verschillende betrokkenen
Bij een letselschadezaak zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Niet alleen wij zijn bij de zaak betrokken. Vaak heb je ook te maken met een verzekeraar die een schaderegelingsbureau inschakelt, met medisch adviseurs, een arbeidsdeskundige, één of enkele specialistische artsen en andere (herstelgerichte) dienstverleners. Hoe complexer het letsel en hoe hoger de schade, des te meer partijen er betrokken zijn. Het afstemmingsproces tussen deze betrokkenen kost veel tijd. Het opvragen en uitwisselen van informatie en de discussie die kan ontstaan over wie welke informatie verschaft dragen vaak bij aan een vertraging van de afwikkeling.

Hoe kan het proces worden verbeterd?
Nu de onderzoeksresultaten bekend zijn en het duidelijk is dat er niet één oorzaak is, is de vraag natuurlijk: hoe nu verder? Hoe kan het proces worden verbeterd?

De Letselschade Raad heeft aangekondigd het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst te willen beperken. De Letselschade Raad wil daarom diverse maatregelen uitwerken langs drie lijnen:

1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.
2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Ook het Verbond van Verzekeraars roept op tot verandering. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, roept de politiek op om snel werk te maken van een wetswijziging. “In de wet staat nu dat van ieder slachtoffer de letselschade concreet moet worden begroot. In de praktijk kost dit enorm veel tijd omdat er veel experts en adviseurs bij betrokken zijn. Door de complexiteit zien slachtoffers door de bomen het bos niet meer. De politiek kan deze impasse doorbreken. Pas de wet aan zodat schade voortaan ook via indicatieve bedragen mag worden begroot. Gelijke gevallen worden dan gelijk behandeld. Langlopende conflicten behoren dan tot het verleden, waardoor het slachtoffer snel duidelijkheid krijgt.”

In onze blog van 26 november 2019 – Word ik aan het lijntje gehouden? – gaven wij aan voorstander te zijn van een tuchtraad. Bovendien vinden wij dat de GBL meer dan een richtlijn moet zijn. Als een partij de GBL overtreedt, dan moet daar een sanctie op staan. Op dit moment staat daar geen sanctie op, wat de GBL een tandeloze tijger maakt. Zonde, want de intentie van de GBL – een harmonieuze schadeafhandeling – is zeer goed!

Het begint met goede communicatie
Zoals hierboven aangegeven, ook wij vinden dat het proces verbeterd moet worden, maar die verbetering begint wat ons betreft niet bij een wetswijziging. Die begint bij empathie, vertrouwen en harmonie. Want als er in goed vertrouwen de schade wordt geregeld en er duidelijk wordt gecommuniceerd, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Het is niet de duur van de letselschadezaak op zich die het probleem is. Soms heb je nou eenmaal tijd nodig om een zaak zorgvuldig te kunnen afhandelen. Het probleem zit hem in slechte communicatie, verkeerde verwachtingsmanagement aan het begin van een zaak en de hoge werkdruk (bij alle betrokken partijen).

Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebrek aan adequate communicatie tussen betrokken partijen tot irritatie bij de slachtoffers leidt. ‘Betere communicatie en overleg’ alsmede ‘serieus nemen van klachten en begrip tonen’, worden in het onderzoek vaak genoemd als oorzaken van onvrede over het verloop van de afwikkeling van het letselschadeproces.

Eén van de onderzoekers, Dr. Rianka Rijnhout, geeft aan:

“In dat verband is het interessant dat deelnemers aan de focusgroep het belang benadrukten van het creëren van rust in het proces van afwikkelen van een langlopend letselschadedossier. Tijdsverloop is vanwege verschillende oorzaken onvermijdelijk en juist dit type dossiers heeft tijd nodig om goed afgewikkeld te worden. Bijvoorbeeld door heldere communicatie over het proces, de stand van zaken en de (juridische) inhoud. Dit kan door middel van verwachtingsmanagement bij de gedupeerde, door goede bevoorschotting, bij voorkeur gelabeld en met een goed onderbouwde schadestaat, en door – wat wij dan noemen – samenwerking: gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor de gedupeerde met empathie.”

Tot slot
Het onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft al veel stof doen opwaaien. Wij zijn benieuwd hoe de onderzoeksresultaten verder opgepakt gaan worden. Is dit het begin van èchte verandering? De tijd zal het leren!

(Bron: Smit Juridisch Advies)