De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens beschrijft hoe medische gegevens door artsen mogen worden verzameld, opgeslagen, uitgewisseld en gebruikt, met inachtneming van het beroepsgeheim. Deze herziene versie geeft antwoord op vragen als: Wanneer moet ik een dossier langer dan 20 jaar bewaren? Wat moet ik weten over een patiënt om online geneesmiddelen voor te schrijven? Mag ik zonder toestemming van de patiënt gegevens uit het dossier delen met onze ziekenhuisjurist bij een schadeclaim? Hebben patiënten en nabestaanden recht op inzage in een calamiteitenrapportage?

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens biedt handvatten voor de toepassing van het beroepsgeheim en kaders voor het uitwisselen van medische gegevens met derden.  Je vindt in deze richtlijn algemene regels waarvan je als arts op de hoogte moet zijn. De richtlijn verwijst ook naar andere KNMG-documenten over meer specifieke situaties.

Lees de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe versie zijn te vinden bij de volgende onderwerpen (zie bijlage 1 van de richtlijn voor een uitgebreid overzicht van wijzigingen):

  • Digitale identificatie van patiënten en het gebruik van het burgerservicenummer (paragraaf 2.4.1);
  • Afwijken van de hoofdregel dat dossiers twintig jaar bewaard moeten blijven (paragraaf 2.7.2);
  • Het bewaren van het vernietigingsverzoek na de vernietiging van het medisch dossier (paragraaf 2.11.7.4);
  • Gewijzigde voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen via internet (paragraaf 3.3.3);
  • Informatieverstrekking in het kader van de Jeugdwet (paragraaf 5.2.2);
  • Medisch advies bij aanvraag studietoeslag volgens de Participatiewet (paragraaf 5.2.4);
  • Toestemming van de patiënt bij de buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims (paragraaf 5.7.1);
  • Informatieverstrekking aan buitenlandse artsen door een verzekeringsarts (7.3.2);
  • Recht voor patiënten en nabestaanden op inzage en afschrift van calamiteitenrapportages (paragraaf 8.2.1).

Download

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens (pdf)