In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute en chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit een landelijke gezondheidsverkenning over tien jaren, uitgevoerd door het Nivel.

De introductie van nieuwe technologieën en alternatieve energiebronnen, zoals windturbines op het land, maakt vaak dat mensen bezorgd zijn over mogelijke gezondheidseffecten als zij zich in de nabijheid daarvan bevinden. Het doel van deze verkennende studie was om, voor het eerst, te monitoren of er sprake kan zijn van risico’s voor de gezondheid in termen van aandoeningen, symptomen en klachten waarmee patiënten bij de huisarts komen. We hebben rekening gehouden met zowel de afstand tussen woningen van mensen en turbines als de door windturbines geproduceerde geluidniveaus.

Geen duidelijk verhoogde gezondheidsrisico’s bij omwonenden windturbines
Dit onderzoek wijst uit dat het wonen in de nabijheid van windturbines (binnen een straal van 500, 1000 en 2000 meter) geen invloed lijkt te hebben op aantal en soort gezondheidsproblemen die huisartsen vaststellen. Er is ook geen duidelijk verband gevonden tussen wonen in gebieden waar hogere geluidniveaus van windturbines worden gemeten en door huisartsen vastgestelde gezondheidsproblemen.

Belangrijk om de ontwikkelingen te blijven volgen
Er is gewerkt met betrouwbare gezondheidsgegevens en een omvangrijke steekproef die meerdere jaren bestrijkt. Toch kent het onderzoek enkele beperkingen. Net als in internationaal onderzoek over windturbines en gezondheidsproblemen was ook in dit onderzoek de groep mensen die woont in de directe nabijheid (<500m) van windturbines, relatief klein. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van het wonen nabij windturbines is relatief beperkt en dit is een van de weinige studies over dit onderwerp, internationaal gezien. In het licht van het voortdurend stijgende aantal locaties met windturbines bevelen we aan om het mogelijke verband met gezondheidsproblemen te blijven monitoren. Dat blijkt goed te kunnen aan de hand van de zorggegevens die huisartsen registreren.

Over het onderzoek
Het Nivel heeft de landelijke gezondheidsverkenning uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn gekoppeld aan gegevens van de Atlas Leefomgeving van het RIVM over locatie en kenmerken van windturbines, over een periode van 10 jaar (2012-2021). De totale steekproef varieerde tussen de onderzochte jaren; het betrof circa 350.000 tot 560.000 mensen die binnen 5 kilometer van een windturbine(park) wonen.