Radar besteedde tijdens de uitzending van 26 februari 2024 aandacht aan de schadevergoeding voor veteranen. Zij zouden onterecht een deel hiervan moeten terugbetalen. Radar vroeg het Ministerie van Defensie en Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, om reactie. Hun schriftelijke reacties lees je hier.

Kijk hier het Radar-fragment terug.

Reactie staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij

Wat heeft het voor zin om de BIV smartengeld te noemen als er toch belasting over wordt geheven?

U zegt dat inkomstenbelasting op de BIV ‘voortvloeit uit het belastingstelsel’ en dat defiscalisering daarom ‘niet tot de mogelijkheden behoort’. Tegelijkertijd bent u bereid om het belastingstelsel aan te passen zodat BIV-gerechtigden loonheffing blijven betalen (namelijk via het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965). Als u de wet wilt veranderen, waarom dan niet veranderen om tegemoet te komen aan de wensen van de veteranen?

“Ik wil mijn waardering uitspreken voor militairen die vaak onder moeilijke omstandigheden een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid, waar ook ter wereld.

Eerder heb ik, mede namens de staatssecretaris van Defensie, via een Kamerbrief toegelicht hoe het arrest van de Hoge Raad van 25 maart 2022 (ECLI:NL:HR:2022:444) over de eenmalige schadevergoeding aan een brandweerman uitwerkt voor de Bijzondere Invaliditeitsverhoging (verder: BIV). Dat komt er in het kort op neer dat er in een geval als dit geen sprake is van belast loon, maar door de periodiciteit van de uitkering wel van een periodieke uitkering. Daarmee hoort de BIV ook na het arrest tot het belaste inkomen voor de inkomstenbelasting. Ik kan mij voorstellen dat dit een teleurstellende conclusie is.

De BIV is een periodieke uitkering. Hierdoor kan de uitkering niet buiten de heffing blijven. De naamgeving van de periodieke uitkering maakt in dit verband niet uit. Ik vind het zeer vervelend dat er onduidelijkheid is ontstaan over de belastingheffing over de BIV.

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor oud-militairen met de belastingheffing over de BIV heb ik een aanpassing gedaan in de regelgeving, waardoor op de maandelijkse betaling alvast belasting wordt ingehouden. Dat behoorde gelukkig wel tot de mogelijkheden. Hierdoor wordt voorkomen dat de oud-militairen over de BIV achteraf een (groot) bedrag aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten betalen. Daarnaast wordt de BIV, net als de daarop ingehouden belasting, vooringevuld in de aangifte inkomstenbelasting, zodat de oud-militair alleen hoeft te controleren of de bedragen juist zijn. Hiermee blijft de situatie voor de oud-militairen hetzelfde, zowel voor wat betreft de administratieve last als de hoogte van de uitkering.”

Reactie Ministerie van Defensie

Waarom is er destijds niet voor gekozen om het een smartengelduitkering te laten zijn ipv een aanvullende voorziening? Over smartengeld hoeft immers geen belasting worden betaald.

Waarom is er niet voor gekozen om het bedrag in een keer uit te keren in plaats van maandelijks een aanvulling op het pensioen?

“De Bijzondere Invaliditeitsverhoging (BIV) is onderdeel van een uitgebreid en fijnmazig rechtspositioneel stelsel, dat is gericht op lifetime verzorging van de militair die gewond is geraakt. Er is nooit ‘gekozen’ voor een al dan niet eenmalige uitkering, omdat het stelsel uit gaat van een levenslange verzorging van de militair, waarbij een levenslange uitkering is gegarandeerd. Een eenmalige uitkering voorziet hier niet in. Dit stelsel van levenslange verzorging is in zijn totaliteit voor de militair gunstiger dan een losse afkoopsom. Ook laten de dossiers zien dat een eenmalige onbelaste smartengeldvergoeding niet hoger uitvalt dan wat de oud-militairen al totaal aan uitbetaalde (netto) BIV krijgen.

De BIV is dus een dekkende open einde regeling voor smartengeld, die past bij de bijzondere arbeidsrelatie die militairen met de overheid hebben. Naast de uitkeringen bestaan er ook voorzieningen om de beperkingen van een invaliditeit materieel of financieel op te heffen of te verminderen. Als sluitstuk van het rechtspositioneel stelsel is er de Regeling volledige schadevergoeding mocht er nog restschade zijn.”