De SP-Tweede Kamerleden Van Nispen en Hijink hebben Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Medische Zorg en Sport over de problemen met het halen van je recht na een medische misser.

Aanleiding is de Radaruitzending van vorige week. Daarin stond het verhaal van Femke Sprenkeling-Möller centraal. Ze onderging in juli 2015 een kijkoperatie aan haar elleboog en kwam met zenuwletsel uit deze ingreep. Ze raakte hierdoor arbeidsongeschikt en strijdt nu al ruim 5,5 jaar om de arts en het ziekenhuis aansprakelijk te stellen voor haar letsel.

De SP vraagt onder meer naar de reactie van de minister op de gemiddelde doorlooptijd van medische-aansprakelijkheidszaken van 29,8 maanden. Daarnaast wordt gevraagd wat de invoering van de Gedragscode Openheid medische incidenten: betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), die in 2010 ingevoerd is, heeft bijgedragen aan een snellere afwikkeling van zaken waarbij medische missers spelen.

Voortgang uitvoering moties
Ook wordt geïnformeerd naar de stand van zaken met de uitvoering van de op 3 november 2020 aangenomen moties over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade en een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals.

Medisch letselschadefonds
De SP komt ook met een suggestie om een ‘medisch letselschadefonds’ in het leven te roepen, waardoor slachtoffers of nabestaanden niet jarenlang hoeven te procederen om financiële genoegdoening te krijgen. Het medisch letselschadefonds kan slachtoffers of nabestaanden snel en adequaat compenseren voor de geleden schade bij medische missers, waarna het schadebedrag vervolgens door het fonds wordt verhaald op de hulpverlener, het ziekenhuis of de zorginstelling, aldus de SP.

Lees hier de ingediende Kamervragen.