Ministers Van Ark en Dekker reageren vandaag op eerder gestelde Kamervragen na de Radar-uitzending van 29 maart 2021 over de problemen met het halen van je recht na een medische misser. Naar aanleiding van die uitzending stelden de SP-Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Maarten Hijink Kamervragen aan ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Ark (Medische Zorg). Vandaag kwamen de antwoorden van beide ministers.

Lange onzekerheid voor betrokkenen
Minister Van Ark erkent de lange periode waarin letselschadeslachtoffers van een medische misser zitten. Ze schrijft: “De gemiddelde doorlooptijd van ongeveer 2,5 jaar is een lange tijd, zeker voor de betrokkenen. Met een lange doorlooptijd zitten de betrokkenen lange tijd in onzekerheid en het streven moet dan ook zijn om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een lange doorlooptijd. In het algemeen geldt dat het beoordelen van causaliteit tussen medisch handelen en de geleden schade een complex vraagstuk is. In sommige gevallen kan het een tijd duren voor de medische eindtoestand is bereikt en de schadeomvang bepaald kan worden.”

Verdere verbeteringen mogelijk en nodig
Volgens de minister zijn er verdere verbeteringen mogelijk en nodig. “Het belang van het slachtoffer vereist voortdurende aandacht en inzet. Het onderzoek van de Universiteit Utrecht maakt duidelijk dat de mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van de schadeafhandeling primair ligt in heldere communicatie, het juiste verwachtingsmanagement bij gedupeerden, goede bevoorschotting en samenwerking tussen de betrokkenen op basis van wederzijds vertrouwen en empathie.”

Onderzoek Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht onderzocht waarom de afwikkeling van letselschadezaken vaak langer dan twee jaar duurt. Dit onderzoek was in 2018 gestart in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In september 2020 werd het onderzoek afgerond en hadden 195 slachtoffers met een langlopend letselschadedossier een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Verder analyseerden de onderzoekers 201 letselschadedossiers bij 13 Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeraars.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat alle betrokkenen (verzekeraars, belangenbehartigers, medici en ook slachtoffers zelf) zorgen voor een langdurige afwikkeling van letselschadezaken. 

Geen voorstander van fonds
Minister Van Ark is geen voorstander van het in het leven roepen van een fonds voor schade na medische incidenten. “Het voorgestelde systeem vertoont grote gelijkenis met het in België ingevoerde tweesporensysteem, dat naast het klassieke aansprakelijkheidsrecht een no fault-compensatiesysteem omvat. Dit tweesporensysteem is in 2010 in België ingevoerd in de hoop dat dit zou voorzien in een snelle, laagdrempelige en eenvoudige klachtenafhandeling. Uit onderzoek is gebleken dat dit systeem weinig tot niets toevoegt aan de huidige vergoedingsmogelijkheden, omdat de grote knelpunten zoals deskundigenanalyses en causaliteitsvraagstukken ook bij een no fault-compensatiesysteem onverminderd aanwezig blijven. In ieder systeem zal namelijk de omvang van de schade en het verband met het medisch handelen aangetoond moeten worden. Met name de doorlooptijd blijkt in België niet te zijn verbeterd, de gemiddelde doorlooptijd is drie jaar. De onderzoekers concluderen dat de geschetste emotionele en procedurele knelpunten inherent zijn aan de aard en complexiteit van medische ongevallen. Bij medische ongevallen gaat het om een categorie schadeveroorzakende gebeurtenissen waarin (de integriteit van) het menselijk lichaam centraal staat. De juridische beoordeling is daardoor vaak sterk afhankelijk van medisch deskundigenadvies.”

Kamer voor Langlopende Letselschadezaken
De Universiteit Utrecht kwam met diverse aanbevelingen. Een daarvan is de oprichting van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ). Dit initiatief is ontstaan vanuit De Letselschade Raad. Sinds april 2021 kunnen slachtoffers van langlopende letselschades zich hier melden om te komen tot het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak. De uitspraak is voor beide partijen bindend. Zowel de aansprakelijke verzekeraar als de gedupeerde consument en zijn/haar belangenbehartiger of letselschadeadvocaat moeten hiermee instemmen.

De minister schrijft over deze nieuwe optie: “Het kabinet volgt deze pilot met veel interesse. Na de afronding hiervan zal in samenspraak met De Letselschade Raad worden bekeken of het wenselijk is om deze Kamer te bestendigen.”

Voor het zomerreces meer duidelijkheid over ingediende moties
Radar besteedde in 2019 aandacht aan het ontbreken van sancties en tuchtrecht in langlopende letselschadezaken. Drie Tweede Kamerleden dienden diverse moties in voor een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade en een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals.

Tamara van Ark schrijft over de uitvoering van deze aangenomen moties. “Samen met de minister van Financiën werkt de minister voor Rechtsbescherming op dit moment aan de uitvoering van de moties van uw Kamer, die zien op de afhandeling van langlopende letselschadezaken. De ministers voor Rechtsbescherming en van Financiën streven ernaar uw Kamer voor het zomerreces te informeren over de stand van zaken.”

(Bron: Radar)