Verzekeraars worden wettelijk verplicht om te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter voorkoming van overschrijding van termijnen bij de behandeling van letselschade. Dat staat in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarvan de internetconsultatie is gestart.

Vanuit de Tweede Kamer is sterk aangedrongen op wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De minister heeft vervolgens in kaart gebracht welke GBL-regels wettelijk kunnen worden verankerd en bestuursrechtelijk gesanctioneerd. Dit betreft de meer procedurele regels uit de GBL, zoals regels met termijnen, die niet aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak zijn gekoppeld. Dergelijke regels lenen zich naar hun aard voor wettelijke verankering en bestuursrechtelijke sanctionering. Deze meer procedurele regels richten zich vrijwel allemaal tot de verzekeraar. Met dit besluit wordt daarom voorzien in verankering van de betreffende regels in de wet.

Overige gedragsregels GBL
Naast de meer procedurele regels bevat de GBL regels die een beoordeling vergen van een individuele zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag of in een specifieke zaak sprake is van een medische eindtoestand of een passende oplossing. De minister: “Een dergelijke beoordeling van civielrechtelijke aspecten is aan de rechter of de buitengerechtelijke geschillenbeslechter. Het past niet bij de rol van de bestuursrechtelijke toezichthouder om dit te beoordelen. Deze regels zijn daarom geen onderdeel van de verankering, zoals voorgesteld in dit besluit. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat de toezichthouder geschillenbeslechter wordt en zich moet buigen over civielrechtelijke of medische vraagstukken, waarvoor ze niet geëquipeerd is, zoals de beoordeling van causaliteit, vaststelling van schade en de medische toestand. Voor een oplossing in individuele zaken wordt separaat ingezet op (bevordering van) buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Hierbij wordt verwezen naar de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken en de inzet door DLR op meer mediation en herstelbemiddeling.”