Uit 500 door de NVWA uitgevoerde controles in 2022 blijkt dat ongeveer twee derde van de geïnspecteerde telers zich voldoende houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Een derde van de geïnspecteerde telers doet dit niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is en gaat hierover in gesprek met brancheorganisaties.

De constatering dat een deel van telers zich niet aan de voorwaarden houdt, komt naar voren in de vandaag door de NVWA gepubliceerde inspectieresultaten Gewasbeschermingsmiddelen 2022. Het baart de NVWA zorgen gezien de risico’s van het buiten het perceel terechtkomen van middelen in het oppervlaktewater, natuur of leefomgeving. Hierdoor kunnen direct risico’s voor mens, dier en milieu ontstaan zoals de verontreiniging van het water en de gezondheid van omwonenden en de teler zelf. Gelukkig houdt het grootste deel van de geïnspecteerde telers zich wel aan de regels.

Slechte naleving bij gebruik
De NVWA heeft ruim 500 controles uitgevoerd naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De inspecties vonden plaats in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, groenteteelt, sierteelt en onder loonwerkers. De NVWA constateert al jaren een lage naleving op het gebied van gewasbescherming wat duidt op een structureel probleem. Geconstateerde overtredingen van de gebruiksvoorschriften waren onder meer:

  • Er werd niet voldaan aan de gestelde eisen van bespuiting
  • Er werd een niet in de teelt toegelaten middel toegepast
  • Er werd een niet in Nederland toegelaten middel toegepast
  • Schoonmaakazijn werd als onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt

Verbetering van de naleving
Telers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Zo heeft de teler de verantwoordelijkheid voor het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de gestelde voorschriften om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel terechtkomen en daardoor risico’s geven.

De NVWA is met de brancheorganisaties in gesprek hoe de teler de naleving kan verbeteren. Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen van toezicht zoals intensievere samenwerking met andere handhavingspartners zoals waterschap en omgevingsdienst of strenger straffen en het verkennen van de mogelijkheden voor actieve openbaarmaking.