In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is een artikel verschenen waarin wetenschappers kritiek uiten op het RIVM-onderzoek uit 2016 naar de (on)veiligheid van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Er wordt gesteld dat het RIVM in 2017 ten onrechte tot de conclusie kwam dat de korrels geen noemenswaardig gezondheidsrisico vormen. De overheid zou ouders juist moeten afraden om hun kinderen op kunstgrasvelden te laten sporten, aldus de onderzoekers in het NTvG-artikel. Het RIVM liet in een reactie weten het niet eens te zijn met de stellingen en conclusies uit het artikel.

In 2016 ontstond door een uitzending van Zembla grote beroering over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat van oude autobanden dat gebruikt wordt in kunstgras op voetbalvelden. Berichten uit het buitenland suggereerden een verhoogd risico op leukemie en lymfomen. Dit leidde tot veel onrust bij ouders van kinderen die op deze kunstgrasvelden spelen. Het gevolg was dat huisartsen, GGD’s en andere gezondheidsinstellingen veel vragen kregen over de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Naar aanleiding van de beroering die de uitzending van Zembla teweeg had gebracht, begon het RIVM met een onderzoek waarvan de resultaten eind 2016 gepubliceerd werden. Dit omvatte een blootstellingsanalyse van de meest toxische stoffen in dit rubbergranulaat en een risicoschatting voor de verschillende leeftijdsgroepen. In 2017 publiceerde de European Chemical Agency (ECHA) een vergelijkbare risicoanalyse.

Volgens het nieuwe onderzoek zouden de rapporten van het RIVM de European Chemical Agency (ECHA) significante wetenschappelijke tekortkomingen vertonen, waardoor ‘het risico voor kinderen onderschat kan zijn’. Ze vinden daarom het te vroeg om ‘te concluderen dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat voor kinderen veilig is.’ In het NTvG-artikel staat: “Rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras bevat een groot aantal stoffen met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen. Het RIVM en de European Chemical Agency (ECHA) concludeerden in 2017 dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn. Hun rapporten bevatten echter enkele wetenschappelijke onnauwkeurigheden en omissies, waardoor het risico voor kinderen onderschat kan zijn. Het is dus prematuur om te concluderen dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat voor kinderen veilig is. De beslissing of sporten onder deze omstandigheden acceptabel is, ligt nu in eerste instantie bij de ouders. De Nederlandse overheid zou, conform het ECHA-advies, ouders moeten adviseren om hun kinderen hand- en mondcontact met dit granulaat zo veel mogelijk te vermijden.”

Het RIVM heeft gereageerd op de kritiek: “De constatering dat het RIVM voorbarige conclusies heeft getrokken ten aanzien van de risico’s van sporten op kunstgras met rubbergranulaat, met name voor kinderen, is onjuist. De auteurs baseren hun constatering op een mogelijke onderschatting van de gevaarskant van het risico. Zij gaan voorbij aan het feit dat het RIVM in haar onderzoek juist aan de blootstellingskant factoren heeft meegenomen die waarschijnlijk leiden tot een overschatting van het risico. Zo zijn zeer conservatieve aannames voor de blootstellingsschatting gedaan en is voor bisfenol A (BPA) gerekend met de samenstelling in plaats van met migratie. Na weging van alle voor polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en BPA geïdentificeerde onzekerheden heeft het RIVM geconcludeerd dat de gezondheidsrisico’s naar verwachting verwaarloosbaar zijn, ook voor keepers.”