In veel letselschadezaken spelen factoren die de schaderegeling nog complexer maken dan hij al is. Op het oog ‘alledaagse’ situaties kunnen tot forse knelpunten leiden. De benadeelde krijgt een schadevergoeding uitbetaald, vaak forse bedragen, wat z’n effect heeft op allerlei bestaande regelingen. Een goede letselschadeprofessional weet goed en tijdig te anticiperen op de mogelijk nadelige gevolgen daarvan.

Wat gebeurt er met de letselschadevergoeding bij echtscheiding? En hoe werkt het als het slachtoffer in de schuldsanering of in een faillissementssituatie terecht komt? Kan er dan nog iets aan het slachtoffer zelf betaald worden? Ook een lastig issue: wat doe je als het slachtoffer een bijstandsuitkering uit hoofde van de Participatiewet geniet? En welke invloed heeft de schadevergoeding op fiscale toeslagen, zoals de huur- en de zorgtoeslag? En hoe zit het ook al weer als de benadeelde minderjarig is, of onder bewind of curatele staat? Of als het vermoeden bestaat dat het slachtoffer niet in staat is zijn vermogen goed te beheren. Kun je dan een onderbewindstelling of curatele ‘afdwingen’?

Lastige situaties
De geschetste situaties worden in de letselschadepraktijk als lastig ervaren. En het is ook lastig. Maar Mariken Peters, advocaat en mediator bij AV&L Advocatuur te Arnhem, wil het ook weer niet ingewikkelder maken dan het is. “Hoewel de samenloop van verschillende regelingen complex kan zijn, zijn de oplossingen vaak betrekkelijk eenvoudig en praktisch van aard.” Peters deelt haar kennis vanuit haar rol als docent van de cursus ‘Complexe situaties in de schaderegeling’.

Peters legt uit: “Een bekwame letselschadeprofessional benadert een zaak breder dan alleen de onderwerpen aansprakelijkheid, causaliteit en schade. In z’n finesses is vrijwel iedere zaak immers ingewikkelder. De benadeelde krijgt ineens een pot met geld ter beschikking en dat heeft invloed op allerlei regelingen. Je kunt je bijstandsuitkering kwijtraken, omdat je eerst je vermogen moet ‘opeten’. Toeslagen komen te vervallen. Daarmee moet bij de schaderegeling rekening worden gehouden. De cliënt zelf is zich van de risico’s meestal niet of onvoldoende bewust. En als je daar als letselschadeprofessional niets mee doet, krijg je vervelende verrassingen achteraf.”

“Ook andere situaties, zoals mogelijke echtscheiding of financiële problemen aan de kant van het slachtoffer vergen alertheid van de betrokken letselschadeprofessionals”, aldus Mariken Peters. “Wat kun je doen om te voorkomen dat bij echtscheiding de helft van de schadevergoeding naar de ex-partner gaat? En wat is wijsheid als iemand schulden heeft of, nog erger, in de schuldsanering zit of failliet is? Veel knelpunten kun je zien aankomen. Daarop kun je dus anticiperen. Praat met je cliënt. Zorg dat het hele financiële plaatje helder is. En vraag door, want vanwege misverstanden kan er veel misgaan.”

Praktische adviezen
De adviezen die Peters geeft aan cursisten zijn deels heel praktisch van aard. “Als het gaat om sociale regelingen is het altijd goed om in overleg te treden met de gemeente of uitvoeringsinstantie. Gaat het om een fiscale regeling, dan neem je dat mee in de schadebegroting. Als de benadeelde failliet is of in de WSNP zit, dan kun je sowieso niet om de curator of de bewindvoerder heen en is overleg bij iedere stap verplicht. Dan heb je er, als het ware, een derde partij bij. Door goed te communiceren kan veel ellende worden voorkomen. De belangrijkste tips passen op 1 A4’tje. Niet alles is op te lossen, maar veel gelukkig wel.”

Peters adviseert haar cursisten om een aantal cruciale aspecten op te nemen in een standaard werkwijze. “Het gaat erom de belangrijke dingen goed in kaart te brengen. Welke zaken moet ik weten die ik mogelijk moet meenemen in de schaderegeling? Daarmee kun je een boel problemen afvangen en ervoor zorgen dat slachtoffers niet onnodig in de moeilijkheden komen.”

De onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn:

  • Huwelijk en echtscheiding
  • Faillissement en schuldsanering
  • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
  • Fiscale toeslagen en eigen bijdragen
  • Bewind, mentorschap en curatele
  • De positie van het minderjarige slachtoffer

Peters: “Het is een interactieve samenkomst en er komen professionals op af vanuit alle betrokken disciplines, zowel uit de hoek van de belangenbehartigers als uit de WA-kant. Dat levert vaak interessante discussies op. Je merkt dat er op deze onderwerpen sprake is van een gezamenlijk belang, namelijk wat we kunnen doen om de schadevergoeding zoveel mogelijk ten voordele van het slachtoffer te laten komen. Dat spreekt beide kanten aan.”

Bekijk hier het actuele cursusaanbod van Kerckebosch Uitgeverij-Studiecentrum >