Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden van bijvoorbeeld een autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) staan de schadeoorzaken omschreven waarvoor de verzekering geldt, de polisdekking. Bovendien staat er een opsomming van alle rechten en plichten van de verzekeringnemer(s) en/of verzekerde(n).