De Rechtbank Midden-Nederland heeft in drie beschikkingen van 11 oktober 2023 geoordeeld over het uurtarief van ongereguleerde belangenbehartigers. Voor een belangenbehartiger die geen opleiding op het gebied van personenschade heeft gevolgd, niet is aangesloten bij een beroepsvereniging of keurmerk en niet is onderworpen aan toezicht is een hoger uurtarief dan 80 euro voor inhoudelijke werkzaamheden en 50 euro voor administratieve werkzaamheden niet redelijk, aldus de rechtbank.

De belangenbehartiger is met het slachtoffer een uurtarief van €185,- overeengekomen voor inhoudelijke werkzaamheden en €80,- voor administratieve werkzaamheden. Volgens verzekeraar ASR is het uurtarief van € 185,- te hoog. ASR vindt €80,- per uur een redelijk tarief voor de inhoudelijke werkzaamheden en €50,- per uur voor de administratieve werkzaamheden. Daarnaast is ASR van mening dat de belangenbehartiger teveel uren heeft geschreven voor zijn werkzaamheden. In plaats van de gevorderde 13,4 uur is ASR bereid 6,9 uur aan buitengerechtelijke werkzaamheden te vergoeden. De belangenbehartiger is het hier niet mee eens en heeft de kwestie ter beoordeling in een deelgeschilprocedure voorgelegd.

Ter onderbouwing van zijn verzoeken heeft de belangenbehartiger gesteld dat het uurtarief van gelet op zijn opleidingsverleden (MBO Zakelijk Juridische Dienstverlening en HBO Recht) en werkervaring (hij werkt sinds 2018 als schadebehandelaar) redelijk is. Bovendien heeft ASR in andere, vergelijkbare dossiers van zonder protest de buitengerechtelijke kosten vergoed tegen een uurtarief van €185,-.

ASR betwist dat €185,- een redelijke uurtarief is. De belangenbehartiger is geen advocaat of NIVRE-expert en heeft geen opleiding genoten op het gebied van personenschade. Daarnaast heeft zijn bureau geen expertise op het gebied van letselschade, is het kantoor niet aangesloten bij een (beroeps)vereniging en/of keurmerk en is er hierdoor geen enkele vorm van toezicht, educatie en kwaliteitswaarborg. Daarnaast beschikt het bureau niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en staat het kantoor geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister (EVR) vanwege een fraudeveroordeling van één van haar medewerkers van februari dit jaar. Verder voert ASR aan dat de uitgevoerde buitengerechtelijke werkzaamheden niet specialistisch zijn en dat bij een gebrek aan aantoonbare deskundigheid van de belangenbehartiger een uurtarief van €80,- redelijk is, waarbij ASR een vergelijking maakt met zzp’ers die werkzaamheden verrichten als (personen)schadebehandelaar voor een tarief van €50,- tot €75,- per uur.

Over het uurtarief oordeelt de kantonrechter als volgt. Onweersproken kan vastgesteld worden dat de belangenbehartiger geen opleiding heeft op het gebied van personenschade. Van de MBO opleiding Zakelijk Juridische Dienstverlening en de HBO opleiding Recht heeft hij geen diploma’s overgelegd. De belangenbehartiger heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat hij intern is opgeleid door een meer ervaren belangenbehartiger, maar die persoon beschikt evenmin over aantoonbare en erkende expertise op het gebied van personenschade. Het bureau is als kantoor niet aangesloten bij een (beroeps)vereniging of keurmerk op het gebied van personenschade en er is hierdoor geen sprake van toezicht of kwaliteitswaarborgen.

Verder heeft de belangenbehartiger toegelicht dat hij zijn kennis van het personenschaderecht van internet en uit jurisprudentie haalt. Cursussen op het gebied van personenschade volgt hij niet. Naar het oordeel van de kantonrechter kan de belangenbehartiger daarom niet worden aangemerkt als personenschadespecialist en de kantonrechter acht de door de belangenbehartiger verrichtte werkzaamheden bovendien niet specialistisch van aard. Tijdens de mondelinge behandeling is besproken dat de tarieven van vergelijkbare administratieve dienstverleners, zoals bijvoorbeeld een boekhouder, tussen €60,- en €80,- per uur liggen en voor zzp’ers die werkzaamheden verrichten als (personen)schadebehandelaar wordt een tarief van €50,- tot €75,- per uur gehanteerd. De kantonrechter ziet niet in waarom de door de belangenbehartiger uitgevoerde inhoudelijke werkzaamheden een hoger uurtarief dan €80,- rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de administratieve werkzaamheden. Hiervoor wordt een uurtarief van €50,- redelijk geacht.

Lees de uitspraak hier.