Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat Univé Schade anders dan de lagere rechter uitkeren op de AVP wegens een steekincident. Een 13-jarige jongen stak 13-jarige jongen in zijn rug met een vlindermes. Univé stelde met een beroep op de wapenclausule dat er geen dekking is voor de schade van de neergestoken jongen. Het Hof oordeelt dat de schade als gevolg van het steekincident wel is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Het Hof: “In de wapenclausule wordt gerefereerd aan het bezit of gebruik van een wapen. Dit impliceert dat niet iedere schade veroorzaakt door een wapen van dekking is uitgesloten, zoals Univé betoogt. Met de woorden ‘het bezit of gebruik van’ wordt naar het oordeel van het hof op zijn minst de suggestie gewekt dat het wapen waardoor de schade is veroorzaakt in bezit is van of gebruikt is door de aansprakelijke persoon.

“Reeds hieruit volgt dat het voor een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument niet duidelijk hoefde te zijn dat schade veroorzaakt door een wapen hoe dan ook van dekking is uitgesloten.

“Verder neemt het hof in aanmerking dat blijkens (de toelichting op) de opzetclausule de gedragingen van een kind tot en met 13 jaar niet worden toegeschreven aan de verzekerde ouder (en dat daarmee de opzetclausule niet van toepassing is op gedragingen van een kind tot en met 13 jaar). Weliswaar geldt deze toelichting enkel voor de opzetclausule, maar mede tegen de achtergrond van die toelichting behoefde het naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde consument bij lezing van de polisvoorwaarden niet duidelijk en begrijpelijk te zijn dat enkel vanwege het ontbreken van een gelijksoortige toelichting bij de wapenclausule dekking van schade bij gebruik van een wapen door een kind tot en met 13 jaar, op grond van de wapenclausule categorisch wordt uitgesloten. Tegen deze achtergrond behoefde het voor [de derde partij] c.s. bij de totstandkoming van de overeenkomst niet duidelijk en begrijpelijk te zijn geweest dat schade veroorzaakt door het bezit of gebruik van een wapen door hun dertienjarige zoon van dekking zou zijn uitgesloten, indien henzelf (als verzekerde ouders) ter zake dat bezit of gebruik geen enkel verwijt valt te maken. Aldus bestaat er twijfel over de betekenis van het beding. Gelet op deze twijfel dient de voor [de derde partij] c.s. gunstigste uitleg te prevaleren.”

Het Hof meent verder: “In het onderhavige geval zijn dermate bijzondere omstandigheden aanwezig dat met het oog op de dader- en (in dit geval met name) slachtofferbescherming die een aansprakelijkheidsverzekering beoogt te bieden, toepassing van de wapenclausule, indien deze tot uitsluiting zou leiden, in dit geval niet tot een redelijk en aanvaardbaar resultaat leidt. De wapenclausule dient in dit geval daarom buiten toepassing te blijven. Deze bijzondere omstandigheden betreffen met name dat de zoon van [de derde partij] c.s. destijds dertien jaar was, dat [de derde partij] c.s. geen verwijt treft inzake het gebruik van het vlindermes door hun zoon, dat [de derde partij] c.s. niet in staat is de door het steekincident veroorzaakte schade aan [geïntimeerden] c.s. te vergoeden, dat het steekincident enorme financiële gevolgen heeft gehad en nog steeds heeft voor [geïntimeerden] c.s. en dat [geïntimeerde1] geen enkele blaam treft (hij is neergestoken omdat hij door de politie als getuige is gehoord over een vechtpartij waarvan hij toeschouwer was).”

(Bron: VVP)