De evaluatie van de Wet affectieschade wordt vervroegd, waarbij er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de (beperkte) kring van gerechtigden. Dat schrijft minister Weerwind (Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De evaluatie stond gepland voor 2024, maar op verzoek van de minister begint onderzoeksinstituut WODC al na de zomer aan haar onderzoek naar de Wet affectieschade.

Minister Weerwind in zijn brief: Ik heb uw Kamer toegezegd te kijken naar de mogelijkheden voor broers en zussen in relatie tot de Wet affectieschade. Ook zij hebben immers groot verdriet en leed als hun dierbare door een misdrijf komt te overlijden of ernstig en blijvend letsel oploopt. Om het voor broers en zussen mogelijk te maken aanspraak te maken op vergoeding van affectieschade, is aanpassing van de Wet affectieschade nodig. Ik merk hierbij op dat de vergoeding van affectieschade niet alleen aan de orde is bij misdrijven, maar ook als sprake is van ongevallen. Een eventuele aanpassing van de wet heeft daarom niet alleen effect op het strafproces, maar ook daarbuiten. In 2020 hebben verzekeraars bijvoorbeeld zo’n tien miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd.

Ik vind het belangrijk de financiële en organisatorische consequenties van een eventuele wetswijziging op zowel de strafrechtketen als de verzekeraars zorgvuldig in kaart te brengen. De evaluatie van de wet, die gepland staat voor 2024, is daar het moment voor. Omdat ik, met uw Kamer, urgentie voel op dit onderwerp, heb ik het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (hierna: WODC) gevraagd of het mogelijk is om de evaluatie naar voren te halen. Het WODC heeft hiermee ingestemd en zal op korte termijn, naar verwachting vlak na de zomer, beginnen met het onderzoek. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de kring van aanspraakgerechtigden, onder wie broers en zussen. Daarnaast zal onder andere worden gekeken naar de omvang van de uit te keren bedragen en het eventuele effect van de invoering van de wet op de hoogte van verzekeringspremies. Op basis van deze integrale evaluatie zal ik uw Kamer informeren over mijn vervolgstappen.”