In het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers wordt geregeld dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen om vanaf de start van het tweede ziektejaar (niet eerder en niet later) zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor, dat wil zeggen re-integratie bij een andere werkgever, indien aan de voorwaarden voor het afsluiten van het eerste spoor wordt voldaan. Afsluiting van het spoor is mogelijk indien de werknemer daarmee instemt, of, indien dit niet het geval is, na toestemming door UWV. Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) heeft laten weten het met deze wetswijziging niet eens te zijn.

Doel van het wetsvoorstel is kleine en middelgrote werkgevers meer wendbaar te maken door eerder duidelijkheid te geven tot welk moment zij de eigen functie van de zieke werknemer voor hem beschikbaar moeten houden. Met de maatregel krijgen werkgevers en werknemers duidelijkheid over het te volgen spoor bij re-integratie en de mogelijkheid tot vervanging van de werknemer in het tweede ziektejaar.

Dat ziet het RSC heel anders: “Het fundamentele gebrek van dit wetsvoorstel is dat het niet uitgaat van een inschatting van de meest kansrijke route voor re-integratie aan het eind van het eerste ziektejaar. In plaats daarvan is het gebaseerd op de misvatting dat er op dit tijdstip duidelijkheid bestaat of te geven is over te verwachten herstel voor de bedongen arbeid binnen een termijn van 13 weken. Dit is in de praktijk lang niet altijd het geval. Wij zien daarom niet hoe werkgever en werknemer op basis van dit principe met wederzijds goedvinden tot beëindiging van spoor 1 zouden moeten komen. Sterker nog: we verwachten dat registercasemanagers werkgever en werknemer met het oog op zorgvuldige belangenbehartiging meestal actief zullen moeten ontraden om spoor 1 af te sluiten. Wij adviseren het kabinet daarom dringend om het nu voorliggende wetsvoorstel in te trekken en in plaats daarvan dit veel betere alternatief uit te werken.”

Lees de volledige reactie van het RSC hier.