Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van Aedes uitvoerde. Op maandag 8 juni 2020 debatteert de Tweede Kamer over onder andere ambulante zorg in de wijken.

Uit gesprekken met organisaties en uit een enquête onder voornamelijk woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties blijkt dat de zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen in corporatiewijken tekortschiet en dat de samenwerking tussen partijen op wijk- en bestuurlijk niveau beter kan. Gemeenten vullen hun regiefunctie rond wonen en zorg nog onvoldoende in en de budgetten voor zorg en ondersteuning zijn ontoereikend of versnipperd. Veel wijkteams werken vraaggericht, terwijl mensen in een kwetsbare positie vaak niet of te laat om hulp vragen. Er is grote behoefte aan een preventieve waakvlamfunctie voor kwetsbare bewoners.

‘Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat’, aldus Aedes-bestuurslid Hester van Buren. ‘Wij maken ons zorgen over de toename en de zorg van de kwetsbaren in onze wijken. Samen met partners willen wij zoeken naar oplossingen.’ Belangrijk is dat de gemeenten de regie nemen en dat de zorg en ondersteuning beter toegankelijk is.

Passende ondersteuning
Juist nu er meer psychisch kwetsbare mensen in de wijken wonen, is sterke ondersteuning noodzakelijk. De specialistische zorg die voorheen beschikbaar was voor mensen in een instelling, is nog niet in dezelfde mate beschikbaar voor mensen in de wijk. Deze mensen krijgen nu te maken met meerdere aanbieders. Maar intensievere regie rond wonen en zorg ontbreekt.

Waakvlamfunctie
Mensen moeten zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen. Dat begint bij een herkenbare, betrouwbare ondersteuner op wie mensen in een kwetsbare positie kunnen terugvallen. Zonder dat ze steeds opnieuw een intake moeten doorlopen. Ook helpt het als omwonenden of professionals in de wijk een aanspreekpunt hebben die de juiste partijen kan inschakelen. Deze vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, is in het huidige zorgsysteem te vaak afwezig en moet weer terugkomen in de wijken.

Aedes roept gemeenten op meer regie te nemen in de samenwerking tussen wonen en zorg.

Het onderzoek van AEF is een vervolg op eerder onderzoek Veerkracht in corporatiebezit, waaruit blijkt dat het aantal kwetsbare personen die wonen in de meest kwetsbare wijken toeneemt.

(Bron: AEF)