De provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten, Waterschap Rivierenland en het Rijk investeren de komende jaren 6,5 miljoen euro in het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtse wegen. Het geld wordt onder meer besteed aan bredere fietspaden, betere oversteeklocaties en veiligere 30 km/u wegen binnen de bebouwde kom.

Eind 2021 zetten de Utrechtse wegbeheerders samen met de politie en het Openbaar Ministerie samen al de stap om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Met het ondertekenen van de ‘Intentieverklaring Verkeersveiligheid’ spraken de partijen af om meer samen op te trekken en intensiever samen te werken. De partijen brachten de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s in beeld en legden verbetermaatregelen vast in de ‘Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid’.

Regio zet in op fietsveiligheid
In de provincie Utrecht vroegen 18 wegbeheerders (provincie, gemeenten, waterschap) subsidie aan bij het Rijk, om vooral de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Uit ongevalscijfers blijkt namelijk dat fietsers vaak gewond raken in het verkeer. Met de toegekende subsidie van het Rijk worden fietspaden verbreed, kant- en asmarkering aangebracht op de weg, fietsstraten gemaakt en oversteeklocaties voor fietsverkeer veiliger gemaakt.

De provincie is blij met de toekenning van dit extra geld. Gedeputeerde Schaddelee: “We zijn heel gelukkig dat de minister deze rijksbijdrage levert. Verkeersveiligheid is een heel belangrijk thema voor de provincie Utrecht en de fietser hebben we hoog in het vaandel. Met deze bijdrage kunnen we een extra impuls geven aan de verkeersveiligheid voor met name de fietser, en samen met onze partners aan de slag gaan om de verkeerssituatie in onze provincie te verbeteren.”

Ook provincie verleende subsidie
Ook de provincie Utrecht doet zelf een duit in het zakje door subsidie aan wegbeheerders te geven voor meer verkeersveiligheid op lokale wegen. In 2022 verleende de provincie 2,2 miljoen euro subsidie aan verkeersveiligheidsverbeteringen op wegen in beheer van gemeenten en waterschap. In totaal vroegen 9 wegbeheerders subsidie aan voor onder andere het goed inrichten van 30km/uur zones, het aanleggen van zebrapaden, het verkeersveiliger maken van fietsoversteken, het herinrichten van kruispunten en het verbeteren van ‘schoolzones’, waar schoolgaande kinderen en hun ouders zijn.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)