Veilig van werk naar huis. Niet alleen op de snelweg, maar juist ook op de minder veilige Rijks-N-wegen. Het is één van de prioriteiten van het kabinet. Het kabinet trekt vanaf 2023 € 200 miljoen uit voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op zestien verschillende Rijks-N-wegen. Voorrang wordt gegeven aan wegen waarop het risico op verkeersslachtoffers groot is. 

Het geld is onder meer bestemd voor veiligere bermen, scheiding van rijrichtingen en bekende knelpunten die tot onveilige situaties leiden. Waar mogelijk worden kleinere projecten snel aangepast, terwijl tegelijkertijd wordt begonnen met een grootschalige structurele aanpak. Minister Harbers: “Goed dat we nu snel aan de slag kunnen met het aanpakken van de gevaarlijkste Rijks-N-wegen. Maar hiermee zijn we er niet. We blijven kijken hoe we ook in de toekomst maatregelen kunnen nemen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.” 
 
Wat wordt het eerste aangepakt 
Op Rijks-N-wegen waar de komende jaren al onderhoudsmaatregelen zijn gepland, worden deze veiligheidsmaatregelen meteen meegenomen. Dan gaat het om het weghalen of afschermen van obstakels in de berm of het aanpakken van gelijkvloerse kruisingen. De start van de uitvoering van dit pakket is voorzien in de jaren 2023 en 2024. De totale omvang bedraagt € 24,2 miljoen.
 
Grootschalige integrale aanpak 
Op de langere termijn gaat het om een grootschalige en integrale aanpak van een beperkt aantal trajecten waar de verkeersveiligheid aanzienlijk kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van fysieke rijrichtingscheiding. De start van de uitvoering van deze tweede fase staat in 2025 en 2026 gepland. De totale omvang bedraagt ca. € 170,5 miljoen.

Tijdelijke maatregelen N50 Kampen-Kampen Zuid
Naast de wegen die met de 200 miljoen worden aangepakt, worden ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn ook tijdelijke maatregelen getroffen op de N50 tussen Kampen-Kampen Zuid*. Het betreft een tijdelijke snelheidsverlaging en het aanbrengen van een tijdelijke rijbaanscheiding in de vorm van een betonnen barrier. Op de lange termijn wordt dit traject definitief aangepakt door middel van een verbreding van de weg en diverse verkeersveiligheidsmaatregelen.
 
Impuls bovenop de bestaande €25 miljoen vanuit het MIRT
Genoemde maatregelen komen bovenop de bermmaatregelen waar de komende jaren nog aan wordt gewerkt op basis van de € 25 miljoen die het vorige kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld en de investeringen die vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden getroffen op Rijks-N-wegen.
Met het treffen van al deze maatregelen kan de komende jaren een grote impuls worden gegeven aan het terugdringen van ernstige ongelukken en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers op Rijks-N-wegen.

(Bron: Ministerie van Infrastructuur)