Het lijkt ver van je bed en de afstand tussen burger en politiek groeit! Maar kijk goed naar de partij die het meeste geld besteed aan verkeersveiligheid. Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen en 60% van alle verkeersongelukken vindt plaats op gemeentelijke wegen. Provincies hebben grote invloed op het lokale verkeersveiligheidsbeleid en hebben financiële middelen beschikbaar voor het veiliger maken van onze directe leefomgeving! De buurt waar onze kinderen spelen! 

Provincies innen in totaal 1,5 miljard euro aan belasting op auto’s; ongeveer 20% van hun inkomsten. Dat gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. De provinciale politiek bepaalt hoeveel geld er wordt opgehaald en waar het aan wordt besteed. Om op provinciaal niveau geld vrij te maken voor de bevordering van de verkeersveiligheid op gedragsniveau en innovaties op het terrein van verkeerseducatie doen wij de oproep om 2% van de opcenten op deze belasting daarvoor aan te wenden. Dit komt neer op een jaarlijkse extra impuls van € 30 miljoen voor verkeersveiligheid, te verdelen over de provincies.

Provincies doen al veel aan verkeersveiligheid maar we zien dat het aantal doden en ernstig gewonden toeneemt. Extra investeringen zijn hard nodig als we weten dat de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid jaarlijks €14 miljard bedragen! Wij nodigen provincies en vooral gemeenten graag uit om daadwerkelijk een Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan te hebben zodat er conform het duurzaam veilig principe en de risico-gestuurde aanpak wordt gewerkt. Provincies gaan ook over kernen waar mensen hard doorheen rijden. Projecten in de vorm van hapklare brokken zijn altijd nodig. Het percentage  van 2% van de opcenten zou wat betreft de provinciale statenfracties van Utrecht best hoger mogen zijn, zo tekenden wij op uit een verkeersdebat op 14 maart jl. “Educatie hoort bij gemeenten te liggen. Provincie kan wel kant en klare projecten betalen zoals dodehoek-lessen en verkeersouderlidmaatschappen. 2% hiervoor reserveren is eigenlijk veel te bescheiden”, aldus de fracties.

Verkeersveiligheid maken we samen
Politieke partijen maken verkeersveiligheid onderdeel van hun partijprogramma’s. Veilig Verkeer Nederland benadrukt consequent het accent van het bevorderen van een verstandig en daardoor veilig verkeersgedrag en roept verkeersdeelnemers op om mee te doen. Wij nodigen bewoners uit om verkeerssituaties die in de ogen van bewoners onveilig zijn bij ons te melden via het VVN-Participatiepunt. Meer de helft van alle meldingen gaat over te hard rijden in woonwijken. Op die manier komen we er met z’n allen achter wat wij als onveilig beschouwen zodat er op provinciaal en gemeentelijk niveau kan worden ingegrepen. Een welkome aanvulling op de ongevallencijfers, die vaak een wat star beeld geven. Wij geven beleidsmakers hiermee zicht op hoe verkeer écht beleefd wordt. Van de 4.500 meldingen vorig jaar ging meer dan de helft over een te hoge snelheid in woonwijken. Het is toch niet te geloven dat daar waar mensen wonen en kinderen spelen zoveel zorg is over de snelheid van het verkeer?

Oproep aan de kiezers
Uw stem en uw betrokkenheid bij verkeersveiligheid is van grote waarde en daarom nodigen wij u graag uit om mee te doen!

(Bron: VVN)