Blog Beer advocaten

Selma* is op weg naar haar stageplek als zij op het zebrapad wordt aangereden door een auto. Althans, zij dénkt dat zij is aangereden door een auto, nu zij zich niets meer van het ongeval kan herinneren. Omstanders hebben Selma buiten bewustzijn en in een plas bloed aangetroffen op het zebrapad. De veroorzaker van het ongeval is in geen velden of wegen te bekennen. Als Selma in het ziekenhuis bijkomt, realiseert zij zich dat haar herstel nog maanden, zo niet jaren zal kunnen duren. De komende tijd zal zij niet in staat zijn om stage te lopen, noch om voor zichzelf en haar kinderen te zorgen. Selma is tegelijkertijd boos op degene die haar al dit leed heeft aangedaan en heeft daarnaast grote financiële zorgen gekregen. Zij is bang dat zij haar (materiële en immateriële) schade niet vergoed kan krijgen, nu zij niet meer kan achterhalen wie de aansprakelijke partij is voor het ongeval. 

 

Vangnet voor verkeersslachtoffers
Gelukkig is de angst van Selma, dat voor haar geen schadeverhaal mogelijk is, niet (helemaal) gegrond. Dit nu er in Nederland een vangnet bestaat voor verkeersslachtoffers zoals Selma. Alle Nederlandse motorrijtuigverzekeraars vergoeden namelijk jaarlijks een bijdrage aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds is net als verzekeraars lid van het Verbond van Verzekeraars en committeert zich aan de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars, waaronder de Gedragscode Verzekeraars. 

Het Waarborgfonds vergoedt, net als een WA-verzekeraar, de letselschade (waaronder smartengeld) die veroorzaakt is door een motorvoertuig zoals een auto, scooter of vuilniswagen. Selma zal dan ook een vordering tot schadevergoeding kunnen indienen bij het Waarborgfonds en haar schade gelijk vergoed kunnen krijgen, net zoals wanneer de aansprakelijke partij wel bekend was geweest. Selma kan geen vordering indienen als zij door een ongemotoriseerde is aangereden of op een andere manier letselschade heeft opgelopen. Soms is het lastig om als leek te bepalen wanneer nu sprake is van een gemotoriseerde of een ongemotoriseerde, vooral met de komst van alle moderne verkeersmiddelen. Zie daarvoor ook het blog van Isabelle Zwart. 

Te leveren bewijs door het verkeersslachtoffer 
Selma zal als slachtoffer moeten bewijzen dat zij daadwerkelijk is aangereden door een motorvoertuig. Dat kan een probleem zijn nu zij zelf niet meer weet wat er bij het ongeval is gebeurd. Zij kan dan ook niet met zekerheid zeggen dat zij door een motorvoertuig is aangereden en niet bijvoorbeeld door een vallend voorwerp, een dier of een ongemotoriseerde letsel opliep. Ons kantoor kan een slachtoffer als Selma helpen het benodigde bewijs te verzamelen. Denk aan het opvragen van het proces-verbaal van het politieonderzoek, het vastleggen van getuigenverklaringen en het zo mogelijk veilig stellen van camerabeelden. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kan ook het inschakelen van een medisch adviseur het benodigde bewijs opleveren. De medisch adviseur kan het bestaande letsel bij het slachtoffer analyseren en, al dan niet aan de hand van een forensisch handboek, vaststellen dat de aard van het letsel dusdanig is dat dit wel veroorzaakt moet zijn door een motorvoertuig.

Mocht Selma niet slagen in haar bewijs dat zij is aangereden door een motorvoertuig, dan zal het Waarborgfonds haar schade niet vergoeden. Mogelijk zal zij nog een (beperkte) tegemoetkoming kunnen ontvangen door een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarvoor gelden echter voorwaarden die ik hier verder onbesproken zal laten. 

Overige scenario’s: onverzekerd voertuig of gestolen voertuig
Niet alleen in het geval van Selma, waarbij de veroorzaker van het ongeval is doorgereden na het ongeval, kan het Waarborgfonds de schade vergoeden. Dit geldt ook in het geval dat een motorvoertuig niet is verzekerd. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden. De achterliggende gedachte is dat het verkeersslachtoffer er niet de dupe van mag worden dat hij of zij is aangereden door een gemotoriseerde die niet aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan.

Helaas kunnen alleen verkeersslachtoffers een beroep doen op het Waarborgfonds en geldt dit vangnet niet voor andere letselschadeslachtoffers. Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven bestaat er – zoals gezegd – wel een ander fonds dat een tegemoetkoming in de schade kan geven, namelijk het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Mr. Irene Timmermans, Beer advocaten

*De naam van de hoofdpersoon in dit blog is gefingeerd, de beschreven feiten zijn echt