Naar aanleiding van de motie Van Toorenburg c.s. organiseerde het ministerie van Justitie & Veiligheid op 25 januari een rondetafelgesprek. In dit gesprek werden de voor- en nadelen van directe schadeafhandeling in het letselschadeproces besproken. De conclusie: er is meer onderzoek nodig om tot een onderbouwd standpunt te komen.

In deze door de Tweede Kamer aangenomen motie roepen Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) de regering op om met betrokken partijen in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van de directe schadeafhandeling. Om vervolgens onafhankelijk te kunnen beoordelen of een dergelijk stelsel, of onderdelen daarvan, ook in Nederland ingevoerd zou moeten worden. Hierbij zijn ervaringen uit anderen landen zoals Zweden relevant.

Directe schadeafhandeling
Onder directe schadeafhandeling, of directe verzekering, wordt verstaan een verzekering waarbij een (letsel)slachtoffer zich voor schadevergoeding niet wendt tot de verzekeraar van de – aansprakelijke – partij, maar de schade meldt bij zijn eigen verzekeraar.

Discussiestuk platform Personenschade
Het platform Personenschade heeft eerder gepleit voor directe schadeafhandeling in het licht van het verbeteren en versnellen van het letselschadeproces. Ter voorbereiding op de rondtafel hebben zij bijgaand discussiestuk naar de deelnemers toegestuurd.

Conclusie en vervolg
Vanuit het Verbond van Verzekeraars namen de platforms Personenschade en Rechtsbijstand deel aan deze rondetafel. Daarnaast waren partijen die deel uitmaken van De Letselschade Raad, wetenschappers en de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën aanwezig. Geconcludeerd werd dat er verder onderzoek nodig is, alvorens tot een onderbouwd standpunt te komen. In de loop van komend jaar geeft het ministerie van J&V een vervolg aan deze bijeenkomst.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)