Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over de effecten die de door de commissie-Borstlap voorgestelde halvering van de loondoorbetalingsperiode en een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden heeft.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “Voorkomen moet worden dat dit onbedoeld leidt tot afwenteling van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico op het collectief – en daarmee tot forse maatschappelijke kosten. In het huidige systeem hebben werkgevers financieel voordeel als ze werk maken van preventie en re-integratie. Die financiële prikkels vallen deels weg als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Zoals de Commissie ook constateert, hebben de activerende prikkels die destijds op basis van de commissies Buurmeijer en Donner zijn doorgevoerd, geleid tot een halvering van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.”

“De Commissie verwacht terecht veel van de loonbaanwinkels en ontwikkelbudgetten die werknemers die zijn ontslagen of hersteld van een langdurige ziekte, weer naar een andere baan moeten begeleiden. De gedachte daarachter – namelijk dat je werkenden op de arbeidsmarkt beter helpt met scholing en begeleiding dan met een uitkering – onderschrijft het Verbond. Maar we zien dit als een welkome ondersteuning voor werkgevers en werknemers, niet als een volledig alternatief voor de rol van de werkgever. Wij willen helpen voorkomen dat we onbedoeld terugvallen in het tijdperk dat voormalig premier Lubbers Nederland ‘ziek’ verklaarde.”

De nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid in het eindrapport spreekt het Verbond aan. Weurding: “De Commissie draagt goede voorstellen aan die de balans op de arbeidsmarkt kunnen herstellen en helpen voorkomen dat werkenden te lang in functies blijven die zo zwaar zijn dat ze het werk niet gezond tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden.”

(Bron: VVP)