Net als het Verbond van Verzekeraars voorzien de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) dat artificiële intelligentie (AI) meer en meer wordt toegepast in de verzekeringssector. Dit biedt verzekeraars nieuwe mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hiervoor waarschuwen beide toezichthouders in een verkenning met tien aandachtspunten met als focus: het risicomanagement door verzekeraars op het gebruik van AI.

Het Verbond herkent in de aandachtspunten belangrijke vraagstukken die reeds in 2016 hebben geleid tot het green paper ‘Grip op data’ dat belangrijke uitgangspunten bevat voor het handelen van verzekeraars. Daarnaast is zorgvuldig gebruik van data een van de vier pijlers van het Middellange termijn plan 2019-2022 van het Verbond.

Zorgvuldigheid voorop
In het in 2016 gepubliceerde green paper ‘Grip op data’ roept het Verbond verzekeraars op zorgvuldig om te gaan met risico’s zoals privacy, solidariteit, discriminatie en begrijpelijkheid. Met een gedragscode, kennisbijeenkomsten, zoals het in april georganiseerde Big Data debat, en verschillende waarborgen probeert de sector grip op data te houden. Ook gaat het Verbond na de zomer aan de slag met het ontwikkelen van een zogeheten ethisch kader dat moet leiden tot richtlijnen voor de sector wat betreft het gebruik van big data.

2e Solidariteitsmonitor komt eraan
Wat betreft het effect van big data op solidariteit publiceert het Verbond dit najaar de tweede solidariteitsmonitor. Met de monitor wil het Verbond goed en toetsbaar volgen wat de gevolgen zijn van het gebruik van Big Data door verzekeraars: welke consequenties heeft het gebruik van big data voor de solidariteit die ten grondslag ligt aan verzekeringen? Door jaarlijks te vergelijken of de premies dichter bij elkaar komen te liggen of juist verder uit elkaar lopen, kan het Verbond vaststellen hoe de betaalbaarheid en verzekerbaarheid zich ontwikkelt en daar, indien nodig, actie op ondernemen.

Fit for the Future
Op 10 oktober organiseert het Verbond het event ‘Fit for the future’ waarbij Catelijne Muller, oprichter van de alliantie voor Artificial Intelligence (ALLAI) en lid van de EU High Level Expert Group inzake AI, ingaat op de vraag hoe je als verzekeraar op een verantwoorde manier om kan gaan met AI. Met als concrete casus: je eigen lichaam. Over je lijf is steeds meer informatie bekend. Hierdoor kan je misschien wel gezonder en langer leven. Of tijdig bijsturen als er met je lijf iets dreigt mis te gaan. Maar wil je dat überhaupt wel allemaal weten? Wil je wel dat de leverancier van je tracker van alles over je weet? En ben je bereid al die data over je lijf met anderen te delen, zoals met je werkgever of je verzekeraar? En van wie zijn die data dan? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Meld je dan nu aan! Er zijn nog plekken beschikbaar.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)