De Gedragscode Behandeling Letselschade bevat regels over de afhandeling van letselschades. De minister van Financiën stelt voor dat voor schadeverzekeraars de procedurele regels worden verankerd in de wet. Dit staat in het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024. Het Verbond van Verzekeraars is kritisch en heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie.

In 2006 is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van kracht geworden. In 2010 en 2012 is deze code onder coördinatie van De Letselschaderaad herzien en geactualiseerd.  De GBL gaat uit van het harmoniemodel: partijen werken samen vanuit het uitgangspunt dat het belang van het slachtoffer centraal staat. Het Verbond geeft aan dat deze regels niet zijn opgesteld om vast te leggen in wet- of regelgeving, maar als richtlijnen voor de praktijk. Met instemming van de betrokken partijen wordt de GBL periodiek herzien en aangepast aan nieuwe inzichten of een veranderende praktijk. Daarmee blijft de GBL actueel en relevant, aldus het Verbond.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade geeft een overzicht van alle partijen in de branche die kwaliteit leveren. Deze partijen worden geaudit op het nakomen van de codes en richtlijnen van DLR, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het Verbond is van mening dat er daarmee reeds sprake is van een goed werkende auditstructuur, waar alle verzekeraars met een zetel in Nederland in staan.

Het voordeel van zelfregulering is een betere borging van de nakoming van de GBL dan via het (concept) besluit, vindt het Verbond. “Niet alleen gelden de GBL normen dan voor verzekeraars én de bij het NKL aangesloten belangenbehartigers. Ook blijft daarmee het dynamische karakter van de GBL en het primaat van de betrokken partijen, waaronder slachtofferorganisaties, om zelfregulering te ontwikkelen, in stand. Dit geeft meer ruimte om op basis van (veranderende) behoeftes van slachtoffers de letselschadebehandeling te verbeteren. De schaderegeling is gebaat bij een goed samenspel tussen de verschillende betrokken partijen. Het wettelijk verankeren van alleen bepaalde onderdelen van de Gedragscode, zonder de samenhang hierin te bewaken, en deze alleen voor één van de partijen die gebonden is aan de nakoming van de GBL wettelijk te verankeren, kan contraproductief werken, en dat is niet in het belang van het slachtoffer.”