Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant die gebaseerd is op een richtlijn van De Letselschade Raad die binnen de Raad nooit aangenomen is. Het Verbond heeft daarom de Letselschade Raad verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te verschaffen.

Op 9 juli heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een letselschadezaak bepaald dat een verzekeraar bij een letselschadevergoeding rekenrente moet hanteren volgens een conceptrichtlijn van de Letselschade Raad. De richtlijn die door de belangenbehartiger in deze zaak is aangedragen, is echter nooit aangenomen binnen de Letselschade Raad. Dit heeft de Raad zelf eerder bevestigd.

Opheldering
Het Verbond van Verzekeraars geeft aan veel waarde te hechten aan De Letselschade Raad en de afstemming die hierin plaatsvindt met alle partijen binnen de letselschadewereld. Het Verbond vindt het belangrijk voor een goede samenwerking dat “alle partijen zich houden aan de afspraken die met elkaar zijn gemaakt om De Letselschade Raad goed te kunnen laten functioneren.” Het Verbond heeft daarom aan de Raad gevraagd om zo snel mogelijk alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de status van deze rekenrente-richtlijn.

Rekenrente
Verzekeraars betalen bij letselschadevergoedingen rekenrente over de vastgestelde schadevergoeding om er voor te zorgen dat het bedrag dat een letselschadeslachtoffer nu ontvangt voldoende is om de schade in de toekomst te vergoeden. Over het uitgekeerde schadebedrag wordt rente ontvangen en daarnaast is de waarde van het bedrag onderhevig aan inflatie. De rekenrente is het verschil tussen de rente en de inflatie.

Onrechtvaardig
Veel letselschadeprofessionals vinden de huidige rekenrente die door verzekeraars wordt gehanteerd voor slachtoffers onrealistisch en onrechtvaardig vanwege de lage rentestand. Over dit onderwerp wordt binnen De Letselschade Raad al geruime tijd gesproken, maar omdat nieuwe richtlijnen alleen op basis van unanimiteit kunnen worden aangenomen is de rekenrentekwestie, een onderwerp waarmee veel geld is gemoeid, nog niet op een voor alle partijen bevredigende wijze opgelost.