In het Jaarplan 2023, met als titel ‘Samen Sterk’ heeft het Verbond van Verzekeraars haar speerpunten voor dit jaar gepresenteerd. Ook op het beleidsterrein letselschade wordt een behoorlijk aantal onderwerpen benoemd. Zo willen verzekeraars dat binnenkort ook letselschades zoveel mogelijk door de eigen verzekeraar van het slachtoffer worden behandeld. Ook het herijken van de bestaande BGK-convenanten staat bij verzekeraars op de agenda.

Bekijk het digitale Jaarplan 2023 van het Verbond van Verzekeraars hier.

Directe Schadeafhandeling ook voor letselschade
In het onderdeel ‘Verbetering afwikkeling letselschade’ op pagina 6 van het jaarplan, vallen verzekeraars meteen met de deur in huis door te komen met een belangrijke aankondiging: “Het Verbond zet in op het mogelijk maken van het direct afhandelen van personenschades door de klant met zijn eigen verzekeraar”. Op dit moment bevindt het project Directe Schadeafhandeling (DSA) zich in een pilot-fase en is de werkwijze alleen nog bedoeld voor materiële voertuigschades. Wat verzekeraars betreft gaan dus ook letselschades deel uitmaken van het DSA-concept.

Verbetering van het proces
Verzekeraars willen het schaderegelingssysteem vereenvoudigen, door te werken aan standaardisatie van het proces en een eenvoudige en op transparante wijze te berekenen schadevergoeding. In 2022 is de Smartengeldcalculator geïntroduceerd, die komend jaar verder zal worden uitgebreid en doorontwikkeld. Het blijft niet bij de schadepost smartengeld, er komt een pilot gericht op uitbreiding van de calculator naar alle schadeposten bij licht letsel.

BGK-afspraken onder de loep
Verzekeraars gaan aan de slag met de herijking van de bestaande BGK-convenanten. Deze zijn erop gericht BGK-discussies op dossierniveau zoveel mogelijk te voorkomen. In het afgelopen jaar werd op dat terrein winst geboekt door een succesvol nieuw BGK-convenant met advocaten, maar daar staat tegenover dat het draagvlak onder belangenbehartigers voor het BKB-convenant voor expertisebureaus tanende is.

Andere actiepunten in het jaarplan zijn:

  • Adresseren van het gebrek aan kwaliteit bij sommige belangenbehartigers
  • Verbetering van de letselschadestatistiek en de ontwikkeling van een dashboard letselschade
  • Verbetering van de procesgang Licht Letsel
  • Ontwikkeling van een letselportaal voor veilige informatie-uitwisseling, met een inkijkmogelijkheid voor slachtoffers in het schadedossier