Het kabinet gaat het tuchtrecht voor verzekeraars verankeren in het nieuwe Wft-artikel 3:17d. Dat blijkt uit de Wijzigingswet financiële markten 2024 dat ter internetconsultatie is voorgelegd.

Het voorgestelde artikel introduceert de verplichting voor verzekeraars om zich te onderwerpen aan een tuchtrechtelijke regeling, die aan een aantal vastgestelde voorwaarden moet voldoen. Onder meer moet de toepassing en uitvoering van de tuchtrechtelijke regeling zijn opgedragen aan een onafhankelijke en deskundige externe instantie. De wetswijziging heeft als doel de gedragsnormen met betrekking tot integriteit en zorgvuldigheid die binnen de verzekeringssector algemeen aanvaard en gebruikelijk zijn wettelijk te borgen. DNB zal erop toezien of een verzekeraar daadwerkelijk is onderworpen aan een adequate tuchtrechtelijke regeling.

Verbetering letselschadeafhandeling
Dat het tuchtrecht voor verzekeraars wettelijk wordt verankerd was een belangrijke eis van de Tweede Kamer, ter verbetering van de kwaliteit van letselschadeafhandeling door verzekeraars. Een motie van PvdA, CDA en SP, waarin stond dat er voor alle professionals die betrokken zijn bij het afhandelen van letselschadezaken een wettelijk verankerd non-hiërarchisch tuchtrecht en een tuchtraad moet komen, werd in november 2021 aangenomen ondanks een negatief advies van toenmalig minister Dekker (Rechtsbescherming). Aan die motie wordt met het huidige wetsvoorstel uitvoering gegeven.

Afschrikwekkende werking
Het kabinet geeft aan het belang van de bijdrage die tuchtrecht kan leveren aan de professionaliteit van een beroepsgroep te onderschrijven. “Tuchtrecht beoogt de kwaliteit, zorgvuldigheid en integriteit van de uitoefening van werkzaamheden te bewaken en de interne orde en discipline binnen een beroepsgroep te handhaven met het oog op het versterken van (het vertrouwen in) de eer en goede naam van de groep en het zelfreinigend vermogen en de normontwikkeling binnen de groep.”

De mogelijkheid sancties op te leggen is volgens het kabinet van wezenlijk belang. “Sanctionering van overtreding van die normen vormt een wezenlijk onderdeel van het tuchtrecht. De tuchtrechtelijke instantie kan normovertredingen zichtbaar maken en indien nodig maatregelen opleggen. Tuchtrechtelijke uitspraken hebben een afschrikwekkende werking, maar bevorderen bovenal ook de ethiek en de ontwikkeling van professionele waarden, normen en standaarden.”