Het aantal klachten over artsen dat is afgehandeld door de regionale tuchtcolleges is sinds 2017 meer dan gehalveerd, van 1344 naar 579 in 2022. Het aantal beroepszaken bij het Centraal Tuchtcollege over artsen is sinds 2018 gehalveerd van 443 naar 221. Een sluitende verklaring voor deze dalende trend ontbreekt.

Sinds 2019 is sprake van een duidelijke trend, waarbij het aantal globaal met een derde is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Naar de oorzaken daarvan is het gissen. Opvallend is dat over artsen in absolute en relatieve zin veel vaker wordt geklaagd dan over enige andere medische beroepsgroep.

Andere loketten
Mogelijk wordt de daling veroorzaakt door de komst van meer loketten waar klagers terecht kunnen. “Mensen kunnen sinds april 2019 met vragen en klachten terecht bij tuchtklachtfunctionarissen, die adviseren over de vraag of het tuchtrecht wel de juiste route is voor de klacht, maar helpen bijvoorbeeld ook mee met het formuleren van de klacht. Het aantal vragen en meldingen dat bij hen is binnengekomen, is gestegen. En er zijn meer klachten terechtgekomen bij de Wkkgz-geschilleninstanties.”, licht een woordvoerder van de tuchtcolleges toe aan Medisch Contact.

Griffierecht
“Ook van invloed zou kunnen zijn is dat klagers sinds april 2019 50 euro griffierecht moeten betalen”.

Jaarverslag
Het jaarverslag 2022 van de tuchtcolleges in de gezondheidszorg is verschenen als online magazine, met een gedetailleerd cijferoverzicht op de website. In het magazine reflecteren twee klagende partijen en een zorgverlener op hun beleving van deze procedure. Het zijn indringende verhalen. De opmerkingen geven stof tot overdenking en verbetering van onze zittingspraktijk en de procedurele afhandeling van klachten.

De tuchtcolleges
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. Er zijn drie regionale tuchtcolleges in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle. Het Centraal Tuchtcollege te Den Haag behandelt zaken in hoger beroep.