MediRisk heeft de bij de onderlinge verzekeraar aangesloten zorginstellingen laten weten dat zij er ook in deze bijzondere omstandigheden alles aan doet om de zorgaanbieder bij te staan en te voorzien van een veilig vangnet voor medische aansprakelijkheid. Noodzakelijke noodmaatregelen om in andere vorm toch zorg te kunnen verlenen vallen in beginsel gewoon onder de dekking. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van dit moment. Dat geldt voor de dekkingsvraag, eventuele termijnen of regels en ook in de afwegingen van eventuele claims. Daarbij worden de (mogelijk opgerekte) normen gevolgd zoals beroepsgroepen en IGJ deze verantwoord achten.

De drie bijzondere situaties die die momenteel spelen zijn:

1. Inzet van extra (minder gekwalificeerd) personeel
2. Nooduitbreidingen van de instelling
3. Termijnen van claimmelding, responstijden met betrekking tot procedures, calamiteitenmelding etc.

Inzet van extra (minder gekwalificeerd) personeel
Op dit moment worden alle ‘handen aan het bed’ gemobiliseerd. Dat varieert van het doorschuiven intern (zoals inzet van artsen, niet zijnde intensivisten, op de IC), tot het inzetten van (deels of minder) gekwalificeerd personeel vanuit andere organisaties (bijvoorbeeld andere klinieken of arbodiensten) en de inzet van overige krachten (zoals gepensioneerde zorgverleners en geneeskunde studenten). Voor al deze professionals geldt dat zij gewoon onder de dekking van de MediRisk-polis vallen, ook als zij door de omstandigheden ingezet worden op werk waar zij niet (meer) volledig voor gekwalificeerd zijn. Daarbij wordt de richtlijn gehanteerd van het IGJ (gebaseerd op het KNMG-advies): ‘Zorgverleners hebben in deze unieke situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen.’

Het ziekenhuisbestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg. Dat betekent dat het bestuur op de hoogte is van de wijze waarop de ondersteunende inzet is georganiseerd en het aan het bestuur is om te bepalen wanneer overgegaan wordt tot de inzet van minder gekwalificeerd personeel. Alleen als het echt noodzakelijk is, wordt een niet-geregistreerd persoon ingezet en dan wel degene die de meest recente praktijkervaring heeft. De niet-geregistreerde persoon moet zoveel mogelijk worden ingezet voor niet-complexe zorg. De voorwaarden waaronder niet-geregistreerde zorgverleners mogelijk gaan werken zijn goed doorgesproken, waaronder:

  • De ervaring van de zorgverlener/arts/geneeskundig specialist-niet-praktiserend mag niet ouder dan tien jaar zijn
  • Zijn vaardigheid dient nog aanwezig te zijn of met eenvoudige training en instructie weer voldoende op peil kunnen worden gebracht
  • In de nabije omgeving is een bevoegd en bekwaam arts/geneeskundig specialist aanwezig die kan ingrijpen als dat nodig is

Noodvoorzieningen in of aan de gebouwen
Noodvoorzieningen in of aan de gebouwen (zoals bijvoorbeeld tenten of een triageruimte bij de ambulance ingang) vallen zonder extra (premie-) consequenties onder de dekking. Dat geldt ook voor noodvoorzieningen die door het ziekenhuis op andere locaties buiten het ziekenhuis worden ingericht en waar onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis zorg wordt verleend. MediRisk raadt haar leden aan om grote aanpassingen (bijvoorbeeld het plaatsen van een grote tent met daarin een SEH uitbreiding of een grootschalige opvang) wel aan haar te melden, waarna vervolgens de dekking snel wordt bevestigd. Daarmee is dit op een snelle en praktische manier vastgelegd ten behoeve van eventuele claims in de toekomst.

Termijnen van claimmelding, responstijden met betrekking tot procedures, calamiteitenmelding etc.
Ook wat betreft de termijnen hanteert MediRisk een coulant beleid. Voor langere reactietermijnen in bestaande zaken die momenteel optreden bestaat begrip. De schadejuristen van MediRisk zijn via mail en telefoon vanuit huis gewoon bereikbaar en proberen de behandeling van claims zoveel mogelijk door te laten gaan. Indien nodig is MediRisk bereid voorschotten te doen in zaken die door deze omstandigheden een langere doorlooptijd kennen.

(Bron: MediRisk)