Op 7 februari 2023 is de GOMA 2022 gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft bestuurslid Victor Geskes van De Letselschade Raad de nieuwe gedragscode in ontvangst genomen van de Permanente Commissie GOMA. De nieuwe GOMA treedt op 1 maart 2023 in werking.

De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten; een correcte en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van het incident. Door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking, wil de GOMA 2022 bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident.

De opbouw van de GOMA 2022:

  1. Uitgangspunten
  2. Signaleren, communiceren en onderzoeken
  3. Herstellen en oplossen
  4. Afhandeling verzoeken tot financiële compensatie.

Bekijk de GOMA 2022 hier.

Noodzaak herziening GOMA 2010
In de periode na de publicatie van de GOMA 2010 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding gaven om de inhoud van de gedragscode te herzien:

  1. Het beleid van zorgaanbieders en de aandacht voor ‘openheid in de zorg’ is sterk toegenomen;
  2. Ontwikkelingen in de wetgeving, zoals de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wetgevingsontwikkelingen in de AVG, de Wgbo en de ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak.
  3. Ontwikkelingen in de verzekeringspraktijk, waar zorgaanbieders in samenspraak met hun aansprakelijkheidsverzekeraar, een steeds grotere eigen rol spelen bij het beoordelen en afhandelen van verzoeken om schadevergoeding.

Deze ontwikkelingen hebben, na een zorgvuldig consultatie- en overlegtraject, geresulteerd in de GOMA 2022.